Zpráva o činnosti SDH ve Vrčeni za rok 2011 zpracovaná pro 122 VVH dne 7. 1. 2012


Bratři a sestry, milí hosté.

Dovolte mi, abych Vás i já přivítal na 122 VVH SDH Vrčeň a připomněl Vám čeho náš sbor dosáhl v roce 2011. Jako každý rok, byla naše činnost velmi bohatá a opět jsme dokázali, že patříme mezi nejaktivnější organizace nejen v obci, ale i v rámci okrsku a dokonce i v okrese. To ale neznamená, že není i v naší činnosti co zlepšovat, a jsou ještě některé úkoly, které se splnit nepodařilo, a proto trvají nadále. Jedná se například o čištění veřejného osvětlení, nákup stříkačky PS-12, a zejména společně s OÚ dotáhnout do zdárného konce agendu, týkající se JSDHO.

Nyní již k naší konkrétní činnosti :

Za uplynulý rok se výbor organizace sešel na devíti schůzích, které se konají poslední pátek v měsíci, ale někdy je nutné určit i náhradní termín. Účast členů na schůzích je průměrná, vždy je na nich k řešení několik úkolů, ale někdy by nebyla na škodu větší disciplína některých členů. VVH byla již tradičně hojně navštívena, což svědčí o tom, že zájem členů o činnosti naší organizace trvá i nadále. V současné době má náš sbor 57 dospělých a 14 mladých hasičů. V roce 2011 jsme přijali čtyři nové členy a to p. ing. Kotrbu Vl. , p. Velíška P. , p. Antona M. a p. Chouně T. . Bohužel nás ale opustil jeden člen p. Kuchynka F. , který byl služebně nejstarší hasič a to od roku 1960. Čestná stráž u jeho rakve, společně s kyticí, bylo to poslední, co jsme pro něho mohli udělat. A teď trochu veseleji. Loňský rok se dožili čtyři naši členové kulatých jubileí. 60 let oslavil p. Mařík J. , p. Zwrtek J. a p. Eichler J. , krásných 70 let se v plné svěžesti dožil p. Baroch J. . Všem oslavencům jsme předali drobné dárky a popřáli jim vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

A nyní již k soutěžím a memoriálům :

21. 05. Pořádal sbor ze sousedního Sedliště již tradiční memoriál p. S. Horníka. Náš sbor zde obsadil všechny soutěžní kategorie, muže, ženy i mladé hasiče a rozhodně jsme neudělali žádnou ostudu. Muži obsadil 4. místo z 9. Sborů, ženy 1. Místo ze tří sborů a i děti dokázali zvítězit nad mnohem starším družstvem ze Zdemyslic. Soutěžilo se zde pouze ve dvou útocích, takže naše stříkačka byla prověřena 6x.

04. 06. Se konalo okrskové cvičení v Čížkově. Také zde obsadilo naše družstvo mužů 4.místo z 8.sborů za Čížkovem, Přešínem a Tojicemi. Ženy ve své kategorii obhájily prvenství před děvčaty z Přešína a Železného Újezda a zajistili si postup do okresního kola. Bohužel se této soutěže nemohli zúčastnit a to je velká škoda.

17. 09. Pořádal náš sbor již 11.ročník memoriálu p. J. Chodory, tentokrát opět na louce u mlýna p. J. Barocha. Zúčastnilo se pouze 5 družstev mužů a 1 družstvo žen. Soutěž sestává z upravené štafety a z požárního útoku na tři proudy. Našemu družstvu mužů příliš nedařilo a tak v domácím prostředí obsadilo až 4.místo. 1.místo opět získalo družstvo z Přešína. Družstvo žen opět nezklamalo a bylo rovnocenným soupeřem i některým mužským sborům. Ve vložené disciplíně přetahování provazem náš mužský tým opět ukázal, kde je jeho síla a prvenství obhájil. Ke zdárnému průběhu této soutěže přispělo také počasí, které nám na rozdíl od loňského memoriálu tentokrát přálo.

08. 10. Pořádalo družstvo ze Srb soutěž o Srbskou proudnici. Je to vlastně poslední akce v roce a i zde se naše družstvo mužů umístilo na 4.místě z 8.sborů, ženy zvítězili nad děvčaty z Přešína a děti obsadili 2 místo.

Dále pak se naši členové zúčastnili v lednu třídenního školení velitelů a velitelů družstev, v březnu pak školení strojníků a zdravotního školení. Pravidelně navštěvujeme schůze okrsku, velitelské dny, porady starostů a školení JSDHO. V loňském roce jsme navštívili VVH spřízněných sborů v Přešíně, Srbech a v Kaznějově.

A nyní se dostáváme k naší staré stříkačce z roku 1927 :

25. 06. S ní naše družstvo předvedlo požární útok v Sedlišti na oslavách 115 let tamního sboru. Představili jsme tam také náš spolkový prapor, který se těšil velkému zájmu společně se starou stříkačkou.

06. 08. Pak hasičský sbor v Zahradce slavil 105 let výročí založení sboru. Na této akci byly vystavené obě naše staré stříkačky a také zde se těšili velkému zájmu všech přítomných.

03. 09. Jsme se vypravili se dvěma stříkačkami a to s motorovou pumpovací koněspřežnou stříkačkou z roku 1927 a s DS-16 z roku 1953 do Ptenína, kde pořádají pravidelně soutěž starých stříkaček. S naší pumpovací stříkačkou jsme provedli ukázku hašení mimo soutěž a v našich bílých uniformách jsme zpestřili tuto akci. Do soutěže jsme se zapojili se stříkačkou DS-16 z roku 1953 i když jsme se snažili, mladším stříkačkám PS-8, které převážně soutěžili, jsme se nemohli rovnat. Přesto jsme ostudu neudělali a umístění proto nebylo důležité.

Tentokrát nebylo akcí se starou stříkačkou tolik, jako v předchozích létech, ale musíme se zde zmínit také o výstavě stříkačky v květnu při oslavách dne vítězství a při folklorních slavnostech ‚‚Pod Vrčeňskou lípou‘‘ v červnu.

Kulturní a společenské akce :

15. 01. Jsme pořádali v hotelu ve Dvorci společně s tamním sborem již 2. hasičský ples, který se opět vydařil. Letos se bude konat 28. 01.

12. 02. Se uskutečnil již tradiční masopustní průvod masek obcí s hudbou p. Buriana a i když se tentokrát sešlo jen kolem 20 masek, byla tato akce úspěšná. Doufejme, že se letos sejde masek opět více.

19. 02. Pořádal náš zabijačkový tým, na přání p. Moravce, zabijačku v Železném Újezdě. Akce se celkem vydařila, ale problémy které se vyskytli při přesunech tam a zpět a úklidem zázemí se nám podařilo zvládnout jen díky velikému úsilí všech aktérů.

02. 04. Proběhla zabijačka také ve Vrčeni. Vše co se vyrobilo, se také prodalo, ale oproti poslední zabijačce, kdy byl nedostatek jitrnic, bylo tentokrát málo jelit.

03. 12. Jsme si zabijačku zopakovali a také tentokrát se vše prodalo, maso již v 8:00 hod, dršťková i zabijačková polévka také zmizela a 750 jaternic a 350 jelit jakbysmet.

26. 02. Náš sbor pomáhal při organizování okrskového hasičského plesu v Železném Újezdě. Ples se vydařil a letos se bude opakovat 03. 03.

28. 05. Se náš sbor podílel na oslavách dětského dne v Srbech. O naší hasičskou techniku byl od dětí velký zájem, zvláště když si mohlo každé dítě podržet proudnici a zkusit si s ní zastříkat.

24. 09. Se nám podařilo uskutečnit již delší dobu plánovaný zájezd. Jelo se do jižních Čech. Prohlídka pivovaru ve Strakonicích, návštěva grafitového dolu v Českém Krumlově s následnou prohlídkou města, kde právě probíhaly Svatováclavské oslavy, se setkala s kladnou odezvou od všech 35 zúčastněných. Je jen velká škoda, že se této akce nezúčastnilo více zájemců.

Další akce, kterých jsme se zúčastnili :

30. 04. Pomoc při stavění máje

08. 05. Pomoc při organizaci ‚‚ Dne vítězství‘‘

12. 08. Stavba podia a stanů na posvíceňskou zábavu

Prosinec Rozsvícení vánočního stromku

16. 12. Pomoc při organizování školního jarmarku

26. 12. Zorganizování vánočního turnaje ve stolním tenise.

Činnost brigádnická :

21. 04. Pomoc při kácení lípy za hasičskou zbrojnicí

28. 04. Při čištění sedimentační nádrže u rybníka jsme celé odpoledne přečerpávali vodu

23. 06. Jsme osadili sloup na sušení hadic na nové místo na zahradě pod pohostinstvím

12. 08. Byl odstraněn přerostlý břečťan na stodole pí. Sedlákové

15. 08. Jsme pokáceli obě suché lípy na návsi, poblíž školy a farské zahrady

25. 08. Byla naše pomoc třeba na odstranění rozlomené lípy na mateřské škole

05. 10. Jsme provedli brigádu na hasičské zbrojnici. Proběhlo vyčištění půdy, okapů a střechy. Dále pak byl upraven vjezd na zahradě pod pohostinstvím.

24. 11. Naši členové vyčistili okapy na základní škole.

Některé tyto brigády byli neplacené, jiné placené OÚ, což činí jeden z příjmů do naší pokladny, kromě výdělků z některých kulturních akcí, členských příspěvků a sponzorských darů.

Loňský rok jsme plnili také naší hlavní činnost, a to je zásahy u požárů a technické zásahy :

16. 01. Nás siréna povolala na pomoc při hašení požáru střechy na kolně u p. Barocha. I přes včasný zásah nezbylo z krovu vůbec nic. Druhý den pak několik členů pomohlo při úklidu po požáru.

13. 07. Zasahovalo několik našich členů u požáru elektroinstalace autobusu mezi Dvorcem a Vrčení.

14. 08. Byl prováděn ve večerních hodinách, technický zásah a to při úklidu lípy, která padla na základní školu.

U těchto akcí zasahoval sice sbor zřizovaný OÚ, ale protože se jedná o naše členy, myslím si, že to do mojí zprávy také patří.

Než svoji zprávu ukončím, chtěl bych zde připomenout, že jsme si z vlastních zdrojů pořídili další tři nové vycházkové obleky a tak vlastníme již jedenáct kusů těchto uniforem. Dále pak jsme získali také z vlastních zdrojů několik zásahových obleků a pracovních uniforem, takže máme vystrojeno zásahové i cvičební družstvo. Plánujeme také zakoupení starší stříkačky PS-12 na posílení naší techniky.

Toto je výčet akcí, za uplynulé období od 121. VVH. Tak jak jsem již na začátku předeslal, byla naše činnost opět velmi bohatá. Proto bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se podíleli na zviditelnění naší organizace ať již aktivně, nebo i tím, že nám drželi palce. Zejména bych chtěl vyzdvihnout práci velitele a strojníků za přípravu techniky a dopravu na akce, dále pak práci jednatelky za vedení veškeré agendy sboru, našeho pokladníka a zejména pak vedoucích kroužku mladých hasičů, který se opět rozběhl a má velké plány. Pokud jsem na někoho zapomněl, neberte to jako můj úmysl, a podle vlastního uvážení si to poděkování vztáhněte i na sebe.

A to je opravdu konec mojí zprávy, děkuji, že jste ji pozorně vyslechli a přeji Vám všem, i Vašim rodinám, vše nejlepší v letošním nelehkém roce 2012 a doufám, že se zde opět všichni za rok sejdeme na 123 VVH vrčeňských hasičů.

jste ji pozorně vyslechli a přeji Vám všem, i Vašim rodinám, vše nejlepší v letošním nelehkém roce 2012 a doufám, že se zde opět všichni za rok sejdeme na 123 VVH vrčeňských hasičů.


vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 18:50 [comment]


Zpráva o činnosti SDH Vrčeň, zpracovaná pro 121. VVH konanou dne 08.01.2011

 

Bratři a sestry, milí hosté

Dovolte mi, abych Vás i já přivítal na 121. VVH SDH Vrčeň a připomněl Vám, čeho náš sbor za uplynulé období dosáhl. Loňský rok byl velmi bohatý a různorodý nejen po stránce hasičské, ale i společenské. Připomeňme si kromě jiného například volby, zejména pak komunální, kde voliči významně podpořili členy SDH. V naší obci, kde je voleno sedm zastupitelů jsou tři členové hasičského sboru a i to svědčí o tom, že občané si všímají naší práce a podporují naši činnost. Proto doufám, že i nadále budou hasiči v popředí veškerého dění v naší obci i v okolí.

 

A nyní již k naší činnosti.

V uplynulém období se výbor organizace sešel na devíti výborových schůzích. Snažili jsme se scházet pravidelně poslední pátek v měsíci, několikrát byla tato pravidelnost narušena, většinou četnými akcemi, a tak bylo nutné se sejít v náhradním termínu. Přesto byla účast na těchto schůzích dobrá, a že je na nich stále co řešit Vám jistě nemusím připomínat. VVH byla tak jako v minulosti navštívena velmi hojně, což je známka toho, že je o činnost sboru zájem.

V součastné době má náš sbor 59 členů dospělých a 27 mladých hasičů. V roce 2010 jsme přijali jednoho nového člena p. P. Šůse, p. R. Beneš, který dovršil 18 let přešel sice do družstva mužů, ale k 01.11.2010 přestoupil do SDH Nepomuk. Mladých hasičů bylo přijato 9 a 3 z družstva odešli. V současné době nemůžeme očekávat posilu z těchto žáků do družstva mužů, a tak se nám stále nedaří omladit soutěžní družstvo, což je již velmi potřeba.

Již tradičně navštěvujeme každý rok naše členy, kteří slaví svá jubilea. Letos v říjnu oslavili svoji první šedesátku p. B. Skala a p. V. Šůs. V červenci pak p. F. Šimánek v plném zdraví oslavil 70 let a v srpnu se svých krásných 75 let dožil náš nejstarší hasič p. B. Kvarda. Všem jsme předali drobné dárky a přejeme jim hlavně hodně zdraví, štěstí a dobrou pohodu.

Dalším úsekem naším činnosti jsou soutěže a memoriály:
05.06. se naše družstva mužů i žen zúčastnili okrskové soutěže v Přešíně. Soutěž probíhala tentokrát klidně, družstvo mužů obsadilo v konkurenci devíti sborů 4. místo, zvítězilo zde družstvo z Tojic. Ženy obstály v souboji s domácími hasičkami a obsadili 1. místo.

04.09. se družstvo našich žen zúčastnilo okresního kola v klasických disciplinách, které se konalo v Nepomuku. Po velmi bojovném výkonu obsadily naše ženy 3. příčku ze šesti zúčastněných sborů, což je velký úspěch a zaslouží si naše uznání. 1.místo obsadily ženy ze Štěnovického Borku. Na tomto okresním kole se opět ukázalo několik nepřesností v pravidlech, které nedokázal vysvětlit ani školený rozhodčí. Ke zdárnému průběhu soutěže rozhodně nepřispěl ani pozdní příjezd organizátorů akce.

25.09. pořádala naše organizace již 10. ročník memoriálu p. J. Chodory, tentokrát na hřišti p. T. Pečenky pod rybníkem. Akce byla dobře připravena včetně občerstvení, škoda jen, že v tak příjemném prostředí nám tento memoriál zkazil déšť, který trval téměř celé odpoledne. Přesto se soutěž konala a na upravenou překážkovou dráhu i na útok na tři proudy z přírodního vodního zdroje nastoupilo pět družstev mužů, družstvo našich žen a dvě družstva našich žáků. Naši muži opět nezískali putovní pohár ze kterého se radovalo družstvo z Přešína, které má již několik let výborné výsledky. Ani naše ženy a družstva našich žáků se deště nezalekla a soutěž zdárně dokončila. Za tento propršený memoriál si zaslouží poděkování nejen všichni soutěžící, ale i pořadatelé na kterých také nebyla nitka suchá.

09.10. se konala v Srbech soutěž o srbskou proudnici. Toto je poslední hasičská akce, která se v okolí koná. Zúčastnilo se jí pouze naše družstvo mužů, které po velmi dobrém výkonu obsadilo opět 2 místo za muži z Přešína.

 

Jednou z největších akcí loňského roku byly oslavy 120 let založení SDH ve Vrčeni. Tato akce se plánovala již dlouho dopředu a jak se ukázalo, určitě se nám to vyplatilo. 26. června, kdy oslavy proběhly za krásného slunečného počasí, přijeli hasiči z blízkého i vzdálenějšího okolí. Svoji ukázku zde předvedli nejmenší hasiči, Soptíci z Bolevce, se svým speciálním hasičským automobilem. Novou techniku předvedl hasičský záchraný sbor Plzeňského kraje. Hasiči z Koterova v čele s p. P. Jůzkem předvedli hašení vysokotlakem, vyproštění osoby z havarovaného automobilu, na místním rybníce proběhla záchrana tonoucího za pomoci záchraného člunu a největší atrakcí, zválště pro děti, byla pěna, která zaplnila téměř polovinu návsi. Družstvo našich žáků předvedlo že se také něco naučili a požární útok na školu se jim také povedl. Dále pak nemohla chybět ani ukázka zásahu se strojem z roku 1927, pochopitelně s obsluhou v bílých uniformách. Kromě toho proběhla v hasičské zbrojnici výstavka z historie vrčeňských hasičů a zde si mohli návštěvníci zakoupit upomínkové předměty. Bylo možné si prohlédnout také upravenou místnost v 1. patře hasičské zbrojnice. Nutno také připomenout, že při slavnostním nástupu starosta OÚ Vrčeň věnoval sboru slavnostní stuhu na spolkový prapor ke 120. výročí založení SDH Vrčeň. Několik členů obdrželo také čestná uznání a medaile za dlouholetou práci ve sboru. Z rukou starosty OSH Plzeň-jih p. J. Černého nám bylo předáno ocenění za naši dlouholetou činnost, a tak celá naše organizace obdržela medaili za zásluhy, které si velmi vážíme. Celá akce byla zajištěna i po zdravotní stránce, po celou dobu, se o nás staral zdravotní tým sester a bratrů ze Sedlce. Těší nás také návštěva hasičů z Kaznějova a Křečova. Celá akce byla podle mě velmi vydařená, ale několik připomínek bych přece měl. Mrzí mne, že ze sousedních sborů navštívil naše výročí pouze sbor z Přešína, dále pak, že účast vrčeňských hasičů v uniformách mohla být na slavnostním nástupu mnohem větší, vždyť členskou základnu máme četnou, a v neposlední řadě mě mrzí slabá účast veřejnosti, zvláště pak na začátku akce i když propagaci jsme nepodcenili, ale to neovlivníme.

Všem, kteří se podíleli na této oslavě patří velký dík, protože podle mého názoru zde akce tak velkého rozsahu ještě nebyla.

 

A zvolna se dostáváme k dalšímu úseku, a tou je stará a historická technika

Další velkou akcí, která se loňského roku uskutečnila, byla 5. celostátní výstava historické hasičské techniky v Litoměřicích. Proběhla ve dnech 11.-12.06 a náš sbor se jí zúčastnil již potřetí, tentokrát s ještě větším množstvím techniky. Naše výprava čítala 15 členů, dvě tažná vozidla vezla stříkačky DS-16, PS-8, Stratílek (renovoval p. P. Hortenský), dále koněspřežnou pumpovací motorovou stříkačku z roku 1927 a pumpovací stříkačku z roku asi 1890 (renovoval p. J. Strolený ml). Kromě této techniky jsme s sebou vezli ještě některou dobovou výzbroj a vybavení našeho zázemí. Spalo se ve vojenských stanech společně s hasiči z Kaznějova, kteří zajistili toto ubytování, včetně polní kuchyně. Po celou dobu výstav byl o naše exponáty velký zájem, také náš spolkový prapor se těšil velké pozornosti. Navštívil nás také výrobce praporu p.Velebný z Ústí nad Orlicí, kterému se náš stánek velmi líbil. V sobotním průvodu, který směřoval z Litoměřického náměstí na výstaviště, jsme se také neztratili, ať již díky stříkačce, kterou táhl pár krásných bílých šimlů nebo čestné jednotce s bílým řemením a kordy u pasu, která doprovázela náš spolkový prapor. Odpoledne jsme pak provedli na výstavišti ukázku útoku s naší starou historickou stříkačkou a i ten se těšil velkému zájmu diváků.

I když to bylo setkání historické techniky, které bylo plné výstaviště, bylo možno zde obdivovat i nejmodernější techniku, která se zde předváděla a tak si mohl každý vybrat.

 

2. července jsme byli pozváni do Plzně – Štruncovy sady, kde se konalo 39. mistrovství republiky v požárním sportu. Jako jediný sbor jsme předváděli hašení s historickou stříkačkou a závodníci i diváci se velmi bavili. Za tuto akci jsme obdrželi poděkování od ředitele hasičského záchraného sboru Plzeňského kraje.

4. července nemohla tato stříkačka chybět i s osádkou, před vrčeňským kostelem, kde náš člen p. T. Pečenka vdával dceru.

5. července jsme předváděli náš útok v Želvici, kde slavil místní sbor 105 let založení SDH

10. července oslavil SDH Černice 120 let založení, i tam byla naše stříkačka středem zájmu a naše vystoupení se velmi vydařilo.

11. září naše družstvo v bílých uniformách přispělo k oslavám 100 let SDH Litice. Opět bylo naše účinkování velmi zdařilé.

 

Kulturní a společenské akce :

 

16. ledna jsme společně se sousedním sborem Dvorec pořádali v hotelu ve Dvorci hasičský ples. Akce se i díky bohatému programu vydařila, a tak ji letos chceme opakovat, a to 15. ledna.

6. února se opět sešel masopustní průvod. Tentokráte byla účast asi 45 masek. Průvod se vydařil, jsme rádi že se do něho zapojuje i mládež a doufáme, že tuto tradici udržíme i příští léta.

27. března jsme pořádali před hostincem tradiční zabijačku, která se opakovala i 4. prosince. Obě tyto akce se vydařily, a po všech výrobcích jen zaprášilo.

Další naše aktivitiy jsou například stavění máje, kde se peklo a také snědlo 120ti kilové prase, rozsvícení vánočního stromku, spolupořádání turnaje ve stolním tenise, dále pak pomoc při organizování folklorního festivalu, zpívání u vánočního stromku, jarmarku ve škole a pod...

 

Brigádnická činnost:

 

V březnu jsme na naší škole vyčistili okapy

V květnu byla provedena úprava a údržba naší Avie před cestou do Litoměřic.

V říjnu jsme na naší stříkačce PS12 provedli údržbu a lehkou úpravu. Dále byl několika našimi členy proveden úklid místnosti pod školkou tak, abychom zde mohli uskladnit naše staré stříkačky a některé vybavení, které se již nevešlo do naší hasičské zbrojnice.

Kromě toho bylo několikrát v roce provedeno čištění okapů na HZ a drobná údržba a úklid HZ probíhá průběžně po celý rok.

Další naše aktivita spočívá také v účasti na schůzích, školeních a poradách, kterých loňských roků bylo několik.

Navštívili jsme valné hromady v Srbech, Přešíně, Železném Újezdě a v Sedlišti, dále pak okresní konferenci ve Spáleném poříčí, školení starostů, jednatelů, pokladníků a revizorů, a dvě okrskové schůze v Sedlišti a v Přešíně. V Sedlišti se volil nový výbor okrsku, který v sočastnosti vypadá takto:

starosta okrsku: Heřman Miloš - Čížkov

místostarosta : Fiala Vl. - Sedliště

velitel okrsku : Strolený Jiří ml. -Vrčeň

jednatel : Šlajer Josef - Čmelíny

pokladník: Sládek Dušan - Čečovice

Na druhé schůzi v Přešíně se odhlasoval příspěvěk na činnost okrsku a to 200 Kč z každého sboru, dále pak pořádání 1.hasičského okrskového plesu dne 26. února v Železném Újezdě.

 

A nyní bych se chtěl zmínit ještě o kroužku mladých hasičů. V loňském roce nám z důvodu vytíženosti některých vedoucích nepracoval tak dobře, jak by měl, ale toto se podařilo vyřešit. Schází se 1x za 14 dnů, místo 1x za týden, ale i tak je pro velký počet dětí někdy složité udržet si pozornost všech. Proto bych chtěl poděkovat všem, kdož se na zdárném průběhu kroužku podílí a přeji jim hlavně pevné nervy při jejich další práci.

Než svoji zprávu ukončím, chtěl bych Vám připomenout, že jsme z vlastní pokladny pořídili další tři vycházkové uniformy, a tak jich vlastníme již 8. Proto bych byl rád, aby na hasičské akce členové tyto uniformy používali a neoprašovali je jen doma ve skříních.

 

Slyšeli jste výčet akcí, za celé uplynulé období od 120 VVH. Mám za to, že naše činnost byla velmi bohatá a že jméno vrčeňských hasičů jsme opět o něco rozšířili. Proto bych chtěl Vám všem, kteří jste se svoji aktivitou, nebo alespoň dobrou radou podíleli na tom, že je naše činnost tak bohatá, poděkovat za Vaši práci, nechci to brát adresně, abych na někoho nezapomněl, každý si z toho vezměte podle vlastního uvážení. Přesto bych se chtěl zmínit o někom, kdo si to zaslouží. Je to člověk, který nám vede administrativu, tiskne pozvánky na schůze, propozice na memoriál, diplomy a podobně a vždy odmítá jakékoli finanční vyrovnání. Jistě jste poznali, že se jedná o naší jednatelku pí. M. Chejlavovou, která je již 24 let členem naší organizace. Proto bych ji drobným dárkem a kytičkou chtěl za sebe i za Vás poděkovat a doufám, že i nadále zůstane naší platnou členkou.

A toto je již opravdu závěr mého vystoupení. Děkuji všem, kteří pozorně vyslechli moji zprávu o činnosti a přeji Vám i Vašim rodinám vše nejlepší v roce 2011, a doufám, že se zde sejdeme opět za rok na 122 VVH Vrčeňských hasičů.


vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 16:30 [comment]


Zpráva o činnosti SDH ve Vrčeni za rok 2009 zpracovaná pro 120. VVH dne 2. ledna 2010

Bratři a sestry, milí hosté

Dovolte mi, abych Vás přivítal i já na jubilejní 120. VVH SDH Vrčeň a připomněl Vám činnost sboru za rok 2009.

Je až neuvěřitelné, že už celých 120 let pracuje náš sbor a tím se řadíme k nejstarším organizacím nejen v obci, ale i v širokém okolí. Po celou dobu svého trvání vykazoval sbor bohatou činnost, jak je možné se dočíst v hasičských kronikách a je jen na nás, až bude hodnotit příští generace naši práci, aby se měla také čím chlubit. Již letošní rok budeme mít příležitost dokázat, že umíme přeměnit slova v činy. Kromě každoročních akcí, jako jsou soutěže, memoriály, předvádění staré stříkačky, ale i brigády pro OÚ a údržba výstroje a výzbroje, nás letos ještě navíc čekají další významné akce. První akcí bude mezinárodní setkání hasičské historické techniky, které se uskutečňuje pravidelně jednekráte za tři roky v Litoměřicích. Letos proběhne 11. a 12. června a naše účast je již tradiční.

Neméně důležité budou také oslavy 120 let založení našeho sboru, které plánujeme na konec června. Novou akcí je také hasičský ples, který se uskuteční v hotelu na nádraží 16.1.2010 společně s hasiči ze Dvorce. Akcí je na letošní rok naplánováno mnoho, a tak doufám, že všichni, každý podle svých možností, přispěje k jejich splnění.

A nyní již k naší činnosti.

Za uplynulý rok se sešel výbor organizace na 11 výborových schůzích. Ty jsou konané pravidelně vždy poslední pátek v měsíci, mimořádně také podle potřeby. Účast bývá mírně nadprůměrná a vždy je na nich co řešit. 119. VVH byla navštívena téměř třemi čtvrtinami členů, což značí, že je o činnost sboru značný zájem.

V současné době má náš sbor 58 členů dospělých a 21 žáků. V roce 2009 jsme přijali do svých řad tři členy a to F. Holého, a posily družstva žen pí. J. Pečenkovou a pí V. Chodorovou. Přejeme jim, aby se mezi námi cítili jako doma. Problémy máme ale stále s posílením družstva mužů. Zatím přešel z kategorie žáků pouze p. R. Beneš, který se velmi dobře zapojuje do všech činností sboru, ale další posily můžeme očekávat až za několik let.

Jako každý rok, i letos jsme navštívili naše jubilanty p. J. Vavříka a p. L. Chodoru, kteří oslavili v prosinci a to ve stejný den 60. narozeniny. Předali jsme jim drobné dárky a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, štěstí a životního elánu.

A nyní již k soutěžím a memoriálům.

Dne 23.5.2009 se konal memoriál S. Horníka v Sedlišti. Je to vždy první akce v roce a tak překvapila vysoká účast sborů. Zúčastnilo se 12 družstev mužů, 3 družstva žen a 4 dětské kolektivy. Naši muži obsadili v silné konkurenci 4. místo za družstvy Sedliště, Myslíva a Přešína. Ženy ve své kategorii zvítězily a děti podlehly pouze mnohem staršímu družstvu ze Zdemyslic a skončily na krásném druhém místě.

Šestého června se konala okrsková soutěž v klasických hasičských disciplinách v Sedlišti. Tohoto soutěžení se zúčastnilo pouze naše družstvo žen, které opět obsadilo 1. místo. Družstvo mužů dalo přednost oslavám 100 let výročí založení sboru ve Štěnovickém Borku, jako tichý protest proti stálému upravování pravidel klasické soutěže a losování jednotlivých čísel před startem. Není to nic příjemného, ale pokud se s tím srovnali některé okolní sbory, budeme se muset s touto nepříjemnou skutečností smířit také.

Dne 29. srpna nás sbor z Čížkova pozval na oslavy 120 let hasičů. Oslavy byly pojaty velmi originálně a tak i my jsme se snažili nějakým způsobem zpestřit jejich program. Na překážkovou dráhu, která se skládala z podlézání staré stříkačky, stočení a rozvinutí hadice, přepravy raněného na nosítkách a přelézání balíků sena, jsme postavili dvě smíšená družstva, kde byli členové od 18 do 59 let a rozhodně jsme nezklamali. Na druhou disciplinu, požární útok, nastoupila naše družstva s dvoukolovou stříkačkou DS-16 a ani tam jsme si nevedli špatně. Celkové výsledky byli pro jistotu tajné, přesto se jednalo o velmi zdařilou akci a vítězové byli všichni, kteří se zúčastnili.

Pátého září se konalo okresní kolo v klasice. Pořadatelem bylo město Nepomuk a družstvo našich žen na něj tentokráte odjíždělo samo. Po velmi dobrém výkonu obsadilo pěkné 5. místo v okrese. Za tento výkon zaslouží naše uznání, protože není jednoduché rovnat se sborům, kde mají věkový průměr kolem 20let.

Dne 26. září pořádal náš sbor již 9. ročník memoriálu p. J. Chodory. Zúčastnilo se ho 5 družstev mužů, 1 žen a 4 družstva dětí. Družstvo mužů tentokrát neobhájilo prvenství a skončilo druhé za Přešínem, který si odvezl také putovní pohár. Ženy tentokrát neměly konkurenci a děti obsadili 3. a 4. místo. Muži si opět udrželi neporazitelnost v přetahování lanem a ukázali, kde je naše síla. Ke zdárnému průběhu akce tentokrát přispělo velkou měrou také krásné slunečné počasí a sponzoři p. Pondělík, p. Pečenka , p. Moravec a p. Chodora, kteří věnovali ceny na tento memoriál.

Desátého října se zúčastnila družstva mužů a žen memoriálu „Srbská proudnice“. V obou disciplinách, speciální překážkové dráze a požárním útoku, si obě družstva vedla velmi dobře. Muži obsadili za družstvy Sedliště a Přešína třetí místo, ženy zvítězily nad ženami z Přešína a obhájily tak prvenství z loňského roku.

Kromě těchto akcí jsme uskutečnili kondiční jízdy se všemi třemi vozidly a to v březnu a listopadu.

V dubnu jsme se zúčastnili školení nových propozic na soutěž v klasice.

Tak jako každý rok i loni jsme uskutečnili několik propagačních akcí se starou stříkačkou z roku 1927.

Dne 6. června jsme se zůčastnili oslav 100 let založení sboru ve Štěnovickém Borku, jak jste již slyšeli před chvílí. Náš útok, který se velmi líbil, se uskutečnil těsně před velkým lijákem a tak celou další soutěž velmi zkomplikoval. Přesto to byla akce vydařená a kromě Boreckého haklíku, o který se soutěžilo, obdrželi jsme též poděkování a nahrávku oslav tamního sboru.

Dvacátého června nás hasiči ze Zdemyslic pozvali na oslavy 100 let založení místního sboru. I zde se náš útok se starou stříkačkou velmi líbil. Naše ukázka společně s prohlídkou zdravotnického vrtulníku zpestřila soutěž okolních sborů, která poté následovala.

Dne 15. srpna bylo naše družstvo požádáno, aby se starou stříkačkou předvedlo požární útok na nádvoří kláštera v Oseku u Teplic, kde probíhali velké osecké slavnosti spojené s poutí. Vzhledem ke vzdálenosti jsme odcestovali na místo již den předem. Nocleh byl zajištěn v místní HZ a naše technika byla na místě již od rána. Stříkačka z roku 1927 se těšila zájmu velkého množství místních občanů zrovna tak jako i náš útok, který ve velkém vedru osvěžil většinu přihlížejících.

Dvanáctého září provedl náš sbor jako jediný s historickou stříkačkou ukázku útoku na nádvoří plzeňského pivovaru, který slavil 140 let založení. Útok byl sledován s velkým zájmem, obdiv sklidil také náš spolkový prapor. Výstavu historické techniky doplnila také nejmodernější technika, která zde byla předváděna.

Úsek kulturních a společenských akcí.

V únoru byl tak jak je to již tradicí, pořádán masopustní průvod obcí. Masek se sešlo téměř 50 a za hudby p. Buriana obešly celou ves, což se někdy neobešlo bez následků. Většina ale došla až na Faru, kde čekalo občerstvení a vyhodnocení celé akce. Jsme rádi, že se tato tradice u nás ujala a těší se velké oblibě zvláště pak mezi nejmladšími.

Dne 4. dubna proběhla pod pergolou Na Faře již tradiční zabijačka. Osvědčený řezník Zdeněk Špeta opět připravil chutné vepřové speciality, po kterých se znovu jen zaprášilo. Tuto akci jsme zopakovali také 21. listopadu a obě dvě se velmi vydařily.

Třicátého dubna se naši členové opět podíleli na stavbě máje na návsi. Znovu bylo opékáno velké prase a tak jako předešlé roky nezbyla ani kost.

Určitě jednou z nejrozsáhlejších akcí byly v roce 2009 oslavy 820 let obce Vrčeň, pořádané dne 13. června. Na této akci se kromě všech společenských organizací podíleli velkou měrou také hasiči. Kromě všech přípravných prací, jako je příprava podia, stavba stanů, nošení lavic apod. jsme připravili výstavku o histori hasičů, která byla umístěna v renovované HZ. Před ní jsme vystavovali veškerou naši techniku a vybavení tak, aby si mohli všichni prohlédnout s čím disponuje náš sbor. Prohlédnout si také každý zájemce mohl podkrovní místnost, která byla vybudována svépomocí a slouží jako archiv a schůzovní zázemí. Byla zde také možnost koupit si drobné upomínkové předměty s logem hasičů Vrčeň, které jsme nechali k tomuto účelu zhotovit. Další naši aktivitou k oslavám bylo zakoupení 5 kusů nových vycházkových uniforem tak, aby alespoň několik členů mohlo v nich nastoupit. Jednalo se o nemalou investici z vlastní pokladny, přesto plánujeme do budoucna vystrojit podle možností i další členy. Velkému zájmu na oslavách se těšil také náš spolkový prapor, který byl žehnán P. Vítězslavem Holým. Na těchto oslavách převzali někteří naši členové ocenění okresního sdružení a organizace, které předal zástupce okresu p. Sýkora. Pamětní list převzal p P. Hortenský, p. B. Kvarda a p. J. Baroch. Pamětní medaili za 20 let ve sboru p. P. Strolený a p. V. Semerád, za 50 let ve sboru p. F. Kuchyňka. Medaili za příkladnou práci převzali p. J. Strolený ml. a pí. M. Chejlavová. Medaili za zásluhy převzali p. J. Strolený st., p. Ing. J. Chejlava, p. V. Šůs st, p. L. Kovařík. Pamětní medaili za práci v hasičském sboru od OÚ obdržel p. J. Strolený st.. V odpoledních hodinách byl na návsi předveden útok se starou stříkačkou. Večer pak následovala taneční zábava, na které se všichni dobře bavili. Akce to byla velmi zdařilá, uznání patří všem, kteří se přičinili jakýmkoli způsobem k jejímu zdárnému průběhu.

V říjnu jsme podle smlouvy se sdružením Anime Vrčeň, pomohli při organizování dne na promítání filmů na zahradě před Farou. Jednalo se o promítání animovaných filmů z programu MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci projektu ANIVRK 2009. Zajišťovali jsme zapůjčení a postavení stanů a lavic.

V prosinci rozsvítili naši členové již tradiční vánoční strom.

Další akcí bylo pořádání vánočního turnaje ve stolním tenise. Tentokrát se zúčastnilo 19 dospělých a 13 dětí. I tentokrát si putovní pohár starosty obce odvezl p. K. Brejcha, ceny věnoval hastinský p. J. Moravec. 6 pohárů pak obec Vrčeň.

V roce 2009 navštívili naši členové :

 • Schůzi okrsku k zajištění okrskové soutěže žen

 • Poradu starostů a velitelů v Nepomuku

 • VVH SDH SedlištěČinnost brigádnická a výdělečně činná

Největší akcí roku 2009 byla již zmíněná úprava hasičské zbrojnice. Podařilo se nám předělat podkroví tak, že může být využíváno jako archiv a schůzovní místnost. Podařilo se také v přízemí HZ vyrobit boxy pro šaty, boty a přilby pro jednotlivé členy zásahové jednotky při obci Vrčeň. Na této akci bylo odpracováno více než 250 hodin.

Další akce byla čištění světel veřejného osvětlení, kde naši členové odpracovali 21 hodin. Naše ženy pak natřely vrata u HZ, školy a OÚ, kde odpracovaly 25 hodin.

Několikrát ročně jsme vyčistili okapy na HZ a byl proveden postřik střechy proti mechu, který se nám na ni tvoří.

Podařilo se nám také opravit staré palivové potrubí a nádrž na stříkačce z roku 1927

Některé z těchto akcí jsou po uzavření smlouvy s obcí hrazeny a tak nám tato činnost přináší do pokladny tolik potřebné prostředky, které pak můžeme využívat pro zkvalitnění naší práce. Doufáme že i v letošním roce nám obec poskytne možnost posílit si naši pokladnu a že spolupráce mezi ním a hasiči bude k oboustrané spokojenosti.

Toto byl výčet všech akcí, které jsme v roce 2009 konali. Já sám mám za to, že naše činnost byla bohatá, ale o tom si musí udělat obrázek každý z Vás. Každý z Vás si také musí přiznat, jak se na těchto akcí podílel.Osobně bych chtěl poděkovat a vezmeme to raději neadresně, abych na někoho nezapomněl. Takže začněme u výboru. Děkuji všem, kteří svojí činností přispívají ke zdárnému chodu naší organizace, uznání zasluhují všichni ti, kteří se s velkou trpělivostí starají o naši hasičskou mládež a každý týden se ji snaží vychovávat tak, aby mohla jednou převzít vedení naší organizace. Nesmíme zapomenout na naši zabijačkovou skupinu, na naše ženy, které se pravidelně již několik let zúčastňují všech soutěží, memoriálů a pomáhají při různých akcích v obci, také družstvo mužů získalo nejedno ocenění na soutěžích a jeho zdravé jádro se nezalekne žádné práce. Dále pak patří dík našemu historickému družstvu v bílých uniformách při toulkách po světě a propagaci naší organizace, zajména však těm, kteří tu naši stříkačku a nás dopravují na určená místa a mnohdy mají i nelehký úkol dopravit nás také zpátky. V neposlední řadě musím poděkovat také těm, kteří již svoje úkoly v organizaci odsloužili a nyní alespoň dobrým slovem či radou pomáhají nám všem udržovat v chodu vrčeňské hasiče. Doufám, že jste se v těchto řádcích všichni našli a jestli ne, tak se Vám omlouvám, možná jsem opravdu na někoho zapoměl.

A nyní se již blížím k závěru svého vystoupení. Možná, že se někomu zdají mé zprávy příliš obsáhlé. Na některých schůzích se spokojí s výčtem několika bodů, ale já si osobně myslím, že vůbec nemůže škodit jednotlivé body trochu rozebrat a připomenout si, co jsme za celý rok dokázali.

A nyní bych Vám chtěl poděkovat, již naposledy, že jste pozorně vyslechli moji zprávu. Přeji Vám i Vašim rodinám vše nejlepší v novém roce a doufám, že se zde opět všichni sejdeme na 121. VVH SDH Vrčeň.


vložil: Webmaster [Zprávy z VVH] 10:20 [comment]


119. výroční valná hromada SDH

[sobota, 3. leden 2009]

Zpráva o činnosti SDH ve Vrčeni za rok 2008 zpracovaná pro 119. VVH dne 3. ledna 2009

Bratři a sestry, milí hosté

Dovolte mi, abych Vás i já přivítal na 119. VVH SDH Vrčeň a připoměl Vám akce, které jsme v loňském roce uskutečnili.

Nejprve bych se chtěl ale pozastavit nad akcí, která svým významem, jistě předčí všechny ostatní a to, pořízení spolkového praporu. Již v roce 1898 podal Hynek Mikeš, tehdejší starosta a spoluzakladatel sboru návrh na zřízení společenského praporu. Ihned bylo vybráno mezi členstvem 1zl. 50kr. a hoši darovali z masopustní zábavy 10zl. na prapor. V roce 1905 obdržel sbor povolení Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. nositi znak český na spolkovém praporu. Stále probíhala sbírka na pořízení tohoto praporu až do roku 1908. v tomto roce činila vybraná suma 213,11 Kč. Tato suma byla převedena do podporovací pokladny z které byli vypláceni nemocní hasiči, vdovy po nich a sirotci. Toto je poslední zmínka o praporu, zapsaná v knize

 

Paměti sboru dobrovolných hasičů ve Vrčanech“Z toho je zřejmé, že k pořízení praporu nedošlo a tak i když se naši předchůdci o to velmi snažili, nikdy naše organizace prapor nevlastnila.

Již před několika lety jsme se rozhodli, že by bylo dobré oživit tuto myšlenku a pokusit se tento prapor si pořídit. Toto se nám nakonec podařilo a díky sponzorům i Vrčeňských občanům byl prapor vyroben a dne 10.12.2008 jsme ho slavnostně převzali u firmy Velebný a Fam v Ústí nad Orlicí. Další podrobnosti o všem se dovíte v průběhu VVH.Toto bylo úvodem a teď již k naší činnosti:

V roce 2008 se sešel náš výbor na 10 výborových schůzích s účastí průměrnou. Protože je na nich stále co řešit je třeba aby členové k ním přistupovali zodpovědně a účast se zlepšila. Uskutečnila se také jedna VVH na které byla účast velmi dobrá.

V uplynulém roce ukončili členství dva členové a to p. Maruan Novák a Vladimír Hrončok. Nepodařilo se nám přijmout žádného nového člena a tak jedinou posilou soutěžního týmu může být přechod žáků do kategorie dospělých, ale na to si budeme muset nějaký ten rok ještě počkat. Chtěl bych tímto poděkovat členům, kteří se o toto mládí starají a popřát jim hlavně pevné nervy při jejich výchově.

V současné době čítá SDH Vrčeň 55členů dospělých a 14 žáků.

Jako každý rok, navštívili jsme i letos členy, kteří se dožili významného životního jubilea a předali jim drobné dárky. Jedná se o p. Františka Kuchyňku který v srpnu oslavil v plném zdraví 70let a je služebně nejstarší hasič. V našem sboru je již od roku 1960 což je letos 49let.Dalšími jubilanty jsou p. František Maršalík a p. František Brudna kteří oslavili 65let. Všem třem Františkům přejeme hlavně dobré zdraví a doufáme, že se podle možností budou i nadále s námi scházet a předávat nám svoje zkušenosti.Soutěže a memoriály:

První akcí v roce 2008 byl již tradiční memoriál S.Horníka v Sedlišti. Konal se 24.5. a náš sbor měl zastoupení ve všech kategoriích, muži, ženy i děti. Soutěžilo se, jako obvykle, ve dvou útocích, které měli upravenou podobu s oblékáním opasků a helem. Naši muži předvedli naprosto stejný útok jako Sedliště, ale protože domácí družstvo první útok nedokončilo stali se vítězi naši muži. V této kategorii soutěžilo 13družstev. Ani ženy se nenechali zahanbit, po výborném výkonu porazili družstva z Nepomuka i ze Dvorce a obsadili také první místo. Náš úspěch navršili naši žáci, kteří porazili obě družstva Zdemyslic, kteří měli ve svých řadách mnohem starší členy. Tento memoriál byl pro nás velmi úspěšný, protože získání třech prvních míst a putovního poháru to se nestává každý den.

7.6.2008 Se konala okrsková soutěž v Sedlišti. Účast našich dvou družstev se stala pravidlem a tak jako loňský rok se naši muži třetím místem nominovali na okresní soutěž. První místo obsadilo družstvo z Čížkova, druhé patřilo Tojicům. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 sborů. Ženy postupovaly automaticky.

6.9.2008 Se konala okresní soutěž v klasických disciplinách ve Štěnovickém Borku. Soutěž je vždy velmi náročná, protože se zde sjedou nejlepší družstva z celého okresu. V roce 2008 se sešlo 14 družstev mužů a 6 družstev žen. Družstvo našich mužů se po dobrém výkonu ve štafetě 7x50metrů, umístilo na sedmém místě, ale naše silnější disciplina měla teprve přijít. Na požární útok jsme nastupovali jako poslední a tak jsme mohli jedině překvapit. Také se tak stalo a naši muži zvládli útok, na nastříkávací terče, za 63,27 sec, což znamenalo druhý nejlepší čas. Celkově pak součet časů, štafeta a útok, stačil na krásné čtvrté místo v okrese. První místo vybojovali muži z Robčic, z našeho okrsku obsadili muži z Tojic sedmé místo, družstvo z Čížkova se soutěže nezúčastnilo. Ženy pak po velmi obětavém výkonu obsadily páté místo, což je v okresním měřítku velmi dobré umístění. První místo obsadilo domácí družstvo ze Štěnovického Borku, za naším družstvem skončili ženy z Nepomuka.

20.9.2008 Pořádala naše organizace již 8. ročník memoriálu Jana Chodory. Tentokrát nám počasí přece jen přálo a tak naše snažení při jeho přípravě nepřišlo na zmar. Do soutěže v upravené překážkové dráze a útoku na tři proudy se přihlásilo 7 družstev mužů, 2družstva žen a 2 družstva žáků. Družstvo mužů mělo největšího soupeře v Sedlickém družstvu, ale ani ostatní se nedali zahanbit. Při překážkové dráze měli naši muži čas 46sec a jednu vteřinu náskoku před Sedlištěm, ale to stále ještě nic neznamenalo. Útok, tentokrát zpestřený startem skrz novou plastovou rouru, se nám však mimořádně povedl, jako jediní jsme se dostali pod 1minutu a to na 57sec, což znamenalo, že družstvo ze Sedliště bylo o celých 7 sec horší. Celkově nás již nikdo nepřekonal a tak putovní pohár, opět po roce zůstal doma. Také přetahování lanem,které se stalo velmi populární, naši borci dokázali, že patří mezi silné muže v okrsku a opět zvítězili. Ani ženy se nechtěli nechat zahanbit a tak se s velkou vervou pustili do obou disciplin. Bohužel ale tentokrát na družstvo žen z Nepomuka nestačili. Dlužno připomenout že Nepomucké ženy jsou na tom ať věkem či váhou o něco lépe, proto si naše ženské družstvo zaslouží velké uznání za svoje snažení a doufáme, že s nimi můžeme počítat i nadále.

Nesmíme ale také zapomenout na žáky, kteří si s přehledem poradili z družstvem ze Zdemyslic a obsadili 1.místo.

Při doplňování vody do nádrže na útok nám tentokrát pomáhalo plovoucí čerpadlo které zafinancoval společně s centrálou OÚ Vrčeň. Dík patří také Tojickým hasičům za zapůjčení překážek na tento memoriál. Poděkování pochopitelně patří všem těm, kteří se na organizování memoriálu podíleli a jsem velmi rád, že jsme schopni tak náročnou akci zvládnout jak organizačně tak po stránce soutěžní.

Tak jako již několik let předem také v roce 2008 jsme se zúčastnili několika akcí se starou stříkačkou a družstvem v bílých uniformách. Nejprve musím připomenout, že se nám podařilo sehnat látku na další uniformu a tak v současné době vlastníme 8ks uniforem a jednu blůzu, za což vděčíme pí Šůsové, která nám je ušila.

A teď již ke slibovaným akcím:

28.6.2008 Jsme se zúčastnili oslav 105let založení sboru SDH Přešín. Předvedli jsme tam ukázkový útok se starou stříkačkou z r.1927, dále byla předvedena naše stará stříkačka DS-16 z roku 1953 a útok s ní nám ukázal, že i ona je schopná provozu i po tolika letech. Následně pak doplňovala vodu do nádrže při požárním útoku, kterého se společně se štafetou zúčastnilo také naše soutěžní družstvo. V konkurenci 11družstev naši muži obsadili pěkné 3.místo.

19.7.2008 Nás pozvali hasiči z Mileč na oslavu 110 let SDH. Útok naší historické stříkačky, z místního rybníčka, byl zlatý hřeb celých oslav.

23.8.2008 Směřovala naše cesta až na Šumavu s to do města Rejštejn, kde slavilo místní SDH 120let svého založení. Předvedený útok s historickou stříkačkou, kdy jsme vodu sáli z místní kašny opět obohatil odpolední program a stal se středem zájmu četných diváků.

27.9.2008 Jsme se zúčastnili oslav 125let založení Plzeňské župy v pivovaru v Plzni. Sjela se sem technika z širokého okolí, převážně však historická. Naše stará stříkačka byla jediná která byla funkční a předvedla se v nejlepším světle při požárním útoku kterému přihlíželi diváci kteří zaplnili celé nádvoří pivovaru.

Musím zde také uvést, že většina akcí závisí na dopravě naší stříkačky na místo předváděčky. Protože stříkačka není lehká, téměř 2tuny, byl s tímto v minulosti problém. Ten se podařilo vyřešit za pomoci Petra Hortenského za což mu patří dík. Není to jen za dopravu, lae za vše, co dělá pro sbor v souvislosti s technikou.Úsek kulturních a společenských akcí

2.2.2008 Prošel naší obcí již tradiční masopustní průvod masek. Akce má již několikaletou tradici a to že se sejde téměř 50 masek svědčí o oblíbenosti této akce, zejména nás těší zájem mládeže.

8.3.2008 Proběhla na terase před hostincem tradiční vesnická zabijačka. Řezník Z.Špeta připravil opět všechny zabijačkové speciality, ale jitrnice a jelítka se opět nedostávaly. Akce byla velmi úspěšná a zákazníci spokojeni. Stejnou akci jsme zopakovali také na podzim s to 29.11.2008. Také na ní bylo připraveno maso ve váze téměř tří metráků, nebyla však tak úspěšná hlavně proto, že množství lidí, které se díky medializaci zabijačky, sešlo nabylo možné uspokojit v plné míře. Proto jsme se rozhodli příště nedělat zabijačce tak velkou propagaci.

30.4.2008 Se naši členové podíleli na stavbě máje na návsi. Tak jako loni se na návsi opékalo více než metrákové prase na kterém si pochutnala většina přítomných.

31.5.2008 Pořádal, tak jako loni OÚ Vrčeň, Srby, Sedliště dětský den, tentokrát v Srbech. Hasiči pomáhali s organizací celého dne, výstavka našeho vybavení se těšila velkému zájmu a hlavně stříkající proudnice byly velkým magnetem pro všechny děti.

3.12.2008 Jsme pomáhali organizovat den obce a pod rozsvíceným vánočním stromkem, opečené špekáčky a čaj přispěli k dobré náladě stejně tak jako vystoupení žáků ze základní školy.

17.12.2008 Opět pomoc, tentokrát při pořádání školního vánočního jarmarku. Stavěli jsme stany, nosili lavice židle a stoly a na starost jsme měli i občerstvení. Akce se vydařila zejména se pak líbilo vystoupení žáků ze základní školy a kapely, která zahrála vánoční koledy.

27.12.2008 Jsme pomáhali při organizaci a přípravě vánočního turnaje ve stolním tenise. Tentokrát se sešlo 23 dospělých a 9 dětí což se za všechny ročníky turnaje ještě nesešlo. Výhru si opět odnesl p.Karel Brejcha z Nepomuka

V roce 2008 navštívili naši členové:

24.4. Výroční schůzi okrsku Čížkov

30.5. Schůzi okrsku k zajištění okrskové soutěže

15.6. Slavnostní schůzi ke 110výročí založení SDH Dvorec

11.10. Velitelský den v Tojicích

11.11. Poradu starostů a velitelů v Nepomuku

20.12. VVH SDH SedlištěČinnost brigádnická a veřejně prospěšná

Dne 29.3. provedli naši členové prořezání lip na návsi, 10členů odpracovalo 70hodin. Akce byla placena OÚ Vrčeň

Na podzim naši členové Hortenský,Strolený J.ml, Pečenka a Beneš budovali nový taras u p.Martínka tak, aby zde mohl projíždět popelářský vůz. Celé odměny za tuto práci se zřekli a 29000Kč což byl jejich výdělek poukázali do hasičské pokladny na pořízení praporu. Tento čin zasluhuje uznání, a proto bych jim chtěl touto cestou co nejupříměji poděkovat.

V průběhu roku se několikrát čistili okapy na zbrojnici od spadaného listí a mechu, který se nám tvoří na střeše. Dále pak jsme učinili přípravy na vybudování podkroví na zbrojnici. Je přivezen veškerý materiál kterého je třeba a tak doufáme, že se nám podaří v letošním roce tuto přestavbu dokončit.

Dne 15.3. v ranních hodinách byla naše zásahová jednotka povolána k požáru rodinného domku č76 p.Markvarta. Po problémech s technikou jsme se dostavili k požáru, kde již prováděli zásah hasiči z Nepomuka. Hořela veranda rodinného domku a p.Petr Markvart byl nalezen na dvorku před domem, se silnými popáleninami a bylo nutno ho dopravit do nemocnice. Po lokalizaci požáru převzala naše jednotka požářiště, kde jsme hlídkovali až do rozednění a předání objektu majiteli. Požár vznikl od elektrického proudu a jen včasným zásahem nedošlo ke shoření celého domku. Pro nás z toho vyplývá, že je třeba častěji prověřovat naši Avii, aby nedošlo k zatuhnutí brzd a nebyl tak ohrožen případný výjezd.

Ve spolupráci s OÚ Vrčeň, došlo v roce 2008 k dovybavení zásahové jednotky a to o úhlovou brusku, elektrickou centrálu a plovoucí čerpadlo, z kraje nám byl bezplatně převeden některý vyřazený materiál a to 9ks polních lahví, nosítka zdravotnická, kopírka, ruční čerpadlo Punkva a také osobní automobil Niva. Oba tyto vozy jsou, tak jako naše Avie, zařazeny do IZS a proto se z nich nemusí platit povinné ručení. OÚ Vrčeň, jako zřizovatel zásahové jednotky se tak jako v předešlých letech snaží dovybavit tuto jednotku a vynakládá na ni každý rok nemalé finanční prostředky. Za to vše bych mu chtěl poděkovat a doufám že spolupráce s ním bude i nadále alespoň taková, jako doposud.Toto byl výčet všech našich aktivit.

Ne vše se nám loni podařilo např. Vyčištění světel veřejného osvětlení, oprava palivového vedení na stříkačce z roku 1927 apod. . Přesto se domnívám, že naše činnost byla bohatá a nemusíme se za ni stydět. Přispěli jste k tomu svoji prací a proto doufám, že podle svých možností se i v letošním roce opět aktivně zapojíte do práce pro sbor tak, aby jméno hasičů z Vrčeně stále něco znamenalo.

Závěrem bych chtěl Vám všem poděkovat za vše co jste pro sbor vykonali, přeji Vám i vašim rodinám vše nejlepší v novém roce 2009 a doufám, že se zde opět za rok sejdeme na 120. VVH SDH Vrčeň.Více...


vložil: Webmaster [Zprávy z VVH] 17:59 [comment]


118. výroční valná hromada SDH

[sobota, 5. leden 2008]

Zpráva o činnosti SDH ve Vrčeni za rok 2007 zpracovaná pro 118. VVH dne 5. ledna 2008

Bratři a sestry, milí hosté

Dovolte mi, abych Vás i já přivítal na 118. VVH SDH Vrčeň a seznámil Vás s činností sboru za rok 2007. Jak dále uslyšíte, byl to rok bohatý na akce po všech stránkách, ať již se to týká činnosti brigádnické, kulturní a nebo výcvikové.

V roce 2007 také dostalo zásahové družstvo, společně s SDH zatím nejvyšší sumu z rozpočtu OÚ, která činila 139 tisíc korun. Díky tomu byla jednotka vyzbrojena dalším nutným vybavením a to například benzinovou řetězovou pilou, přilbami Galet, zásahovou obuví, hliníkovým výsuvným žebříkem, ručními hasicími přístroji apod... Těšíme se, že i v letošním roce bude OÚ na hasiče pamatovat a vyčlení ze svého rozpočtu opět nějakou zajímavou sumu na dovybavení hasičů, ať již dobrovolných nebo zásahové jednotky při OÚ. Vždyť prezentace hasičů v širokém okolí je též propagací a vizitkou obce. Úpravy se také dočkal i náš požární automobil AVIA, zejména zásluhou p. P. Hortenského, kterému tímto děkuji a doufám že nám i nadále bude pomáhat udržovat naši techniku v provozuschopném stavu.

A nyní již přímo k naší činnosti:

V loňském roce se sešel výbor na 10 schůzích, účast členů byla 60%.

Výborové schůze jsou konány poslední pátek v měsíci, případně podle potřeby.

K řešení se najde vždy několik problémů a proto účast, obvzláště některých členů by bylo nutno zlepšit. Dále pak byla konána jedna VVH na které se sešlo téměř 95% členů, což je účast velmi dobrá.

V současné době má náš sbor 57 členů a 15 žáků.

Tak, jak je to již tradicí, navštívili jsme v roce 2007 tři naše jubilanty a to p. F. Zdvořáčka, který oslavil 60 let, p. Jiřího Kuchyňku, který oslavil 65 let a také p. Jiřího Boltíka, který si svoji osmdesátku nestačil užít, protože dne 26.12.2007 opustil naše řady a i své blízké. To jediné, co jsme pro něho ještě mohli udělat, byla čestná stráž u rakve a to včera, 4. ledna, právě před naší valnou hromadou.

V roce 2007 jsme přijali 4 nové členy a to pí. Evu Hortenskou, p. Petra Hortenského, p. Jana Moravce, kterým jsme již průkazku předali a p. Jindřich Zvrtek na svůj průkaz zatím čeká. Dva členové se již aktivně zapojili do soutěžních družstev, další dva členové pak budou pomáhat při brigádách a organizaci různých kulturních a společenských akcích.

Další omlazovámí družstva doufáme že nastane v dohledné době, protože kroužek mladých hasičů, tak jako loni, stále funguje a ještě se rozrostl. Čítá 15 členů, kteří mají členské průkazy a pravidelně se každý čtvrtek na dvě hodiny schází a to v létě venkua a v zimě v tělocvičně. Jejich výcvik, tak, aby se mohli zúčastnit hry “Plamen”, není jednoduchou záležitostí, jak materiálně, finančně, tak ani po organizační stránce. O jejich výchovu se stará pět členů SDH a to p. V. Chodora ml., pí. J. Chodorová, p. V. Raušal, pí. L. Šlehofrová a p. J. Strolený ml..

Tři členové již absolvovali školení III. Stupně vedoucího mládeže SHČMS, které je nutné proto, aby se mladí hasiči mohli zúčastnit hry “Plamen”. Jsou to p. V. Chodora ml., pí. J. Chodorová a pí. L. Šlehofrová. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří pomáhají s nelehkou prací s mládeží a popřát jim dobré nervy při jejich výchově.

Soutěže a memoriály:

Dvanáctého května se naše tři družstva zúčastnila Memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti. Tak, jak jistě víte, soutěž spočívá ve dvou upravených útocích, tentokrát byla zpestřena ještě o zamčené dveře, přes které byl po jejich odemčení veden útok. Oblékání helem a opasků je již na tomto memoriálu tradiční. Po dobrém výkonu se umístili naše ženy na 1. místě před družstvem žen z Nepomuka. 1. místo patřilo i našim mladým hasičům a družstvo mužů obsadilo pěkné druhé místo z jedenácti družstev za domácím Sedlištěm.

Druhého června pořádali hasiči ze Zahrádky okrskovou soutěž v klasice na hřišti v Sedlišti. Účast na této soutěži je taková nepsaná povinnost všech sborů v okrsku a tak ani tentokrát naše družstva na této akci nechyběla. Po velkém boji se naše družstvo mužů umístilo na 3. pozici za hasiči z Čížkova a Tojic. Tyto tři družstva také postoupila, společně s ženami z Vrčeně, na okresní soutěž do Letin. Tato se konala 25.8. a obě naše družstva se ji zúčastnila. Škoda, že nepřijelo také družstvo z Tojic, a tak byl náš okrsek zastoupen jen dvěma družstvy mužů a jedním družstvem žen. Hasiči z Vrčeně měli též zastoupení ve sboru rozhodčích, tak jako již několik předešlých let. Této klasické soutěže se zúčastnilo 17 družstev mužů a 7 družstev žen ve dvou disciplínách. Družstvo mužů z Vrčeně se po štafetě 7x50m umístilo po velkém boji na 12-13. místě, což byl pro naše družstvo, které není nejmladší, výsledek přijatelný. Nikdo ale netušil, k čemu se schyluje při plnění druhé disciplíny požárního útoku. Naši muži, kteří nastupovali na posledním 17. místě opravdu překvapili všechny sbory v okrese a v požárním útoku s časem 60,86 sec. na nastříkávací terče obsadili 1.místo. Druhé družstvo z Robčic mělo ztrátu více jak 3 sec. a třetí Oplot celých 9 sec. Po celkovém součtu obou disciplín jsme se umístili na krásném druhém místě v okrese, což se nám dosud na této soutěži nikdy nepodařilo. Zvítězilo družstvo z Robčic. Druhé družstvo z našeho okrsku, Čížkov, obsadilo celkově 10. příčku. Naše ženy obsadily po dobrém výkonu krásné 5. místo, zvítězily ženy ze Štěnovického Borku.

Dne 29.září pořádala naše organizace již 7. ročník Memoriálu p. J. Chodory. Organizace memoriálu není vůbec věc jednoduchá a je nutné zapojení mnoha členů sboru. Ovšem největší a rozhodující měrou se na něm podílí počasí. I při tomto ročníku nám dávalo co proto. Při přípravě v pátek byl každý, kdo pomáhal, promočený až na kůži a louka byla mokrá tak, že některá auta nemohla projet. Opět se ukázala nutnost hledání nějakého přívětivějšího místa, které by nahradilo tuto louku, která je příliš závislá na počasí. Nakonec se však déšť umoudřil a v sobotu přece jen ustal, louka částečně oschla a memoriál se mohl konat. Vrčeňské štafety a požárního útoku na 3 proudy se zúčastnilo 7 družstev mužů, 2 družstva žáků a 1 družstvo žen. Družstvo mužů obsadilo druhé místo a tak putovní pohár tentokrát odvezli naši věční soupeři ze Sedliště, i když jen velmi těsně. Družstvo žáků podlehlo mnohem starším žákům ze Zdemyslic. Ani družstvo žen, které bylo jediné, nezklamalo a dokázalo porazit i některá družstva mužů. Velký ohlas měl také vložený závod družstev v přetahování lanem, ze kterého vyšlo po velkém boji vítězně družstvo mužů z Vrčeně. K dobré úrovni memoriálu přispělo výborné občerstvení a také ozvučení celého prostoru rozhlasovou aparaturou. Potěšila nás také účast náměstka starosty OSH ČMS p. Sýkory. Poděkování zasluhují všichni, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na zajištění a průběhu memoriálu.

Třináctého října se naše družstva žen a mužů zúčastnila 1. ročníku Srbské proudnice. Překvapilo nás, jakým vzestupem prošel hasičský sbor v Srbech, který před několika léty nebyl schopen postavit ani družstvo na okrskovou soutěž a díky několika členům, kteří vzali “hasičinu” za správný konec jsou schopni dát dohromady i takovouto akci. Zúčastnila se jí 4 družstva mužů a 1 družstvo žen. Vrčeňští muži obsadili 2. místo za Sedlištěm, ženy opět nezklamaly.

Další naší aktivitou je vystoupení družstva v replikách starých uniforem s naší stříkačkou z roku 1927. Rozhodně největší naší akcí v loňském roce byla účast na 4. celorepublikovém srazu hasičstva s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích konané ve dnech 15. až 17. Června. Z naší organizace se akce zúčastnilo13 členů a s naší starou stříkačkou jsme se aktivně zapojili do slavnostního průvodu z Litoměřického náměstí i do programu oslav, kde jsme kromě výstavky naší staré techniky předvedli po oba dva dny i ukázkový útok s touto stříkačkou. Po celou dobu výstavy byl o naši techniku značný zájem a propagační předměty, které jsme vezli s sebou šli na dračku. Přínosem této akce je to, že hasiči z Vrčeně již nejsou neznámým pojmem v širokém okolí.

Třicátého června uskutečnil náš sbor ukázku historického hašení požáru na oslavách v Myslívě. Naše vystoupení se setkalo s velkým ohlasem, zejména u starších občanů. Od místostarostky obce se nám dostalo poděkování a bohatého občerstvení.

Sedmého července opět na oslavách, tentokrát v Nekvasovech, jsme předvedli znovu ukázku útoku s historickou stříkačkou. Byla zde pak, společně s další historickou technikou, vystavena a těšila se velkému zájmu všech přítomných.

Dne 22.září byla předvedena stará stříkačka v Koterově, kde probíhaly hasičské oslavy. I zde se těšila značnému zájmu účastníků.

Tuto starou stříkačku jsme měli v plánu opravit již delší dobu, ale až loňský rok se nám podařilo tuto opravu provést tak, aby nám i nadále sloužila a mohli bychom být pyšni na techniku, kterou nám odkázali naši předkové. Neznamená to ovšem, že by si v příštích letech nezasloužila naši pozornost. Bude třeba ji průběžně udržovat, v plánu máme rekonstrukci palivového vedení a nádrže. Věřím, že se nám i toto podaří.

Úsek kulturních a společenských akcí:

Dne 17. února se konal v naší obci již tradiční masopustní průvod masek. Tentokrát se ho zúčastnilo na 50 masek a společně s různými čarodějnicemi, karkulkou, obchodníky a věštkyněmi se po obci proháněl i hostující čtyřbob z Jamajky s posádkou. Je dobré, že tuto tradici pomáhají zachovat také děti a mládež obce a tak se můžeme těšit, že i letošní masopust, který se bude konat 2.února bude stejně bohatý na masky jako loňský.

Desátého března pořádala naše organizace Vrčeňský den žen. Bylo zakoupeno 25 květin a v místním hostinci jsme je rozdali přítomným ženám. Zároveň bylo k občerstvení pečené prasátko, které věnoval hostinský p. J. Moravec, aby tak oslavil 1. výročí své činnosti v místní hospodě. O dobrou pohodu se také postarala naše kapela se svými písničkami.

Čtrnáctého dubna proběhla na terase před hostincem pravá vesnická zabijačka, na které řezník p. Z. Špeta připravoval pro zájemce všechny zabijačkové speciality. Největší úspěch měly jaternice a jelítka, kterých se opět nedostávalo.

Třicátého dubna se naši členové znovu podíleli na stavění máje a opečené stokilové prase též chutnalo všem přítomným.

Dne 26. května pořádal OÚ Vrčeň, Srby, Sedliště opět dětský den, tentokrát ve Vrčeni. Hasiči, tak jako každý rok pomáhali s jeho přípravou a oranizací. Výstavka naší techniky a vybavení se dětem moc líbila, zvláště když si mohli podržet stříkající proudnici.

V listopadu jsme, letos již pouhé, opět pořádali vepřové hody. Tentokrát lahůdky připravoval p. Z. Somr za naší vydatné pomoci a vše dopadlo opět velmi úspěšně. I tentokrát bylo jaternic a jelítek málo. Firma Pondělík nám věnovala 10 ks chlebů a 25 chlebíčkových vek jako sponzorský dar, za což jsme jim poslali děkovný dopis.

V prosinci jsme rozsvítily na návsi opět vánoční strom.

Třicátého prosince jsme se podíleli na přípravě a organizaci vánočního turnaje ve stolním tenise.

Činnost brigádnická a veřejně prospěšná

Ve dnech 19. a 20.ledna likvidovali naši členové následky silných větrů v obci. Uřezávali jsme prasklé větve, odstraňovali větve zachycené na drátech el. vedení a prováděli další různou technickou pomoc občanům. Na této akci se podílelo po oba dva dny 7 členů.

Devátého března jsme pomáhali osadit střešní okna na HZ, tak aby plánovaná úprava podkroví mohla dále probíhat. Plánujeme zde místnost, která bude sloužit zejména jako archiv.

Ve dnech 24., 25. a 31. března prováděli naši členové prořezání lip na návsi a aleje ke hřbitovu. Provádělo se zde odstranění suchých a nalomených větví a odstranění uschlých stromů. Brigáda byla placena OÚ a 12 členů na ni odpracovalo 144 hodin.

V dubnu provedli naši členové opravy a nátěr lavic a stolů pro OÚ. 5 členů odpracovalo 27 hodin.

V průběhu roku se několikrát čistily okapy na HZ od napadaného listí.

Další akcí, která nebyla v plánu hasičů, byla stavba pergoly před hostincem. Tuto stavbu si vzal na starost p. J. Strolený ml. a spolu s 18 pracovníky přístřešek zbudovali. Všichni se pak odměny vyplacené OÚ Vrčeň vzdali ve prospěch hasičské pokladny a tak do ní přispěli nemalou částkou 14 977 Kč.

Za tento skutek si zaslouží poděkování nás všech a je vidět, že i dnes se najdou lidé, kteří jsou ochotni pro hasiče něco obětovat. Dalším důkazem toho je také sponzorský dar od firmy TIC – komplet střechy, který do naší pokladny přispěl částkou 10 tisíc Kč. I tomuto sponzoru byl zaslán děkovný dopis.

Že stále jen do pokladny nepřibývá, ale je z ní nutno také platit, to je skutečnost. Proto Vám zde předkládám několik položek, které naše pokladna proplácela a tudíž se staly naším majetkem v roce 2007.

 • pořízení 14ks pracovních uniforem PS II, 2 ks pracovních kalhot PS IIn

 • zakoupení 2ks skládacích souprav(stůl + 2lavice)n

 • zakoupení 1ks velkého stanu 3x6 m, 1ks malého stanu 3x3 mn

Letos pak uvažujeme o zakoupení nových vycházkových uniforem a stále jednáme o pořízení praporu. Ovšem k tomu je nutné nejprve připravit návrh, který zatím ještě nemáme.

Dále Vám musím ještě připomenout, že jsme se zúčastnili dvou výjezdů a to k hořícímu seníku v Sedlišti, kde již naši pomoc nepotřebovali. Druhý výjezd byl k rodinnému domku č.p. 101 p. Žigy, kterému se během dešťů dostalo do sklepa trošku vody.

Účastníme se pravidelně všech akcí pořádaných naším okrskem, navštívili jsme valnou hromadu hasičů v Sedlišti a na poradách starostů na HZ v Nepomuku jsme byli také.

Vyslechli jste si zprávu o činnosti, která obsahovala akce konané v roce 2007. Já sám se domnívám, že naše činnost byla velmi bohatá, ale je na každém z Vás, aby toto sám ohodnotil. To ale neznamená, že bychom neměli v naší činnosti nedostatky, a že bychom neměli co zlepšovat. Většinou o nich víme, a budeme se snažit je odstranit, k čemuž můžete napomoci Vy všichni.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za obětavou práci pro sbor, soutěžním družstvům za velmi dobrou reprezentaci našeho sboru, přeji Vám všem, i Vašim rodinám vše nejlepší v novém roce 2008 a doufám, že se zde za rok opět sejdeme a to již na 119. VVH SDH Vrčeň.Více...


vložil: Webmaster [Zprávy z VVH] 13:57 [comment]


117. výroční valná hromada SDH

[sobota, 6. leden 2007]

Zpráva o činnosti SDH ve Vrčeni za rok 2006 zpracovaná pro 117. VVH dne 06. ledna 2007

Bratři a sestry, milí hosté

Dovolte mi,abych Vás i já přivítal na 117.VVH SDH Vrčeň a seznámil Vás s činností sboru za rok 2006. Moje zpráva obsahuje mnoho vydařených akcí, ale i ty, které se nepodařily a ke kterým se proto budeme na výborových schůzích vracet. Nejprve bych vás chtěl ale seznámit se slovy Ing. Karla Richtera, starosty SH ČMS, kterými oslovuje všechny hasiče. Rok 2006 byl pro SH ČMS velmi významný. Dobrovolné hasičské hnutí dostalo poprvé ze státního rozpočtu navíc téměř 100 milionů korun na nákup nové techniky. Proto je na místě poděkování a zároveň to přijímáme jako výrazné ocenění naší práce.

V roce 2006 se konaly volby do samospráv. Na mnohých kandidátkách byli dobrovolní hasiči, řada z nich byla zvolena. Potvrdilo se, jak velké důvěře se členové nepočetnějšího občanského sdružení v zemi těší a že dokážeme v místní politice být partnerem každému, komu jde o ochranu majetku, zdraví, ale také o rozvoj infrastruktury a společenského a kulturního života v obcích i ve městech. V souladu s novelizací zákona o sdružování občanů bude také SH ČMS muset do tří let změnit název tak, aby ve jménu organizace byla obsažena zkratka, či plný pojem občanského sdružení, což značí i nové stanovy. Přejeme všem hasičům, dobrovolným,profesionálním i podnikovým a také jejich rodinám hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2007.

A nyní již k naší činnosti

V loňském roce se výbor SDH sešel na 10-ti výborových schůzích a na jedné VVH. Výborové schůze jsou konány pravidelně poslední pátek v měsíci a nebo podle nutnosti. Účast členů je průměrná, ale mohla by se zlepšit. Ani účast na VVH nebyla v loňském roce nějak nadprůměrná.

V srpnu loňského roku jsme navštívili oslavence pana Jana Chodoru, předsedu revizní komise, který oslavil v plné svěžesti svých neuvěřitelných 60 let. Druhý oslavenec, pan Zdeněk Sazima dovršil v prosinci půl století svého života. Přejeme jim hodně zdraví a štěstí a doufáme, že hasičům zachovají i nadále svoji přízeň.

V roce 2006 se nám podařilo přijmout tři nové členy. Jedná se o Andreu Beníškovou, která se aktivně zapojila do družstva žen. Dále Jana Kuchyňku, který byl již v minulosti členem SDH Sedliště a rovněž má již za sebou několik soutěží a memoriálů a Petru Kuchyňkovou, která má zatím povinnosti mateřské a na svoji šanci v družstvu žen teprve čeká. K omlazení soutěžního družstva mužů dochází jen velmi pozvolna, ale doufejme, že se toto zlepší, protože u nás funguje kroužek mladých hasičů pod vedením některých našich členů.

A nyní několik slov o tomto kroužku. Kroužek běží od 8.září 2005 pod vedením Jiřího Stroleného ml., Víta Raušala a Vratislava Chodory. Započalo do něho docházet devět dětí z vrčeňské Základní školy. Koná se pravidelně každý čtvrtek kromě prázdnin od 16 do 18 hod. V současné době do kroužku dochází dvacet malých hasičů ve věku od 4 do 11 let. V jarních a podzimních měsících děti nacvičují požární útok a jiné hasičské dovednosti a učí se poznávat přírodu. V zimě pak sáňkují, bruslí a navštěvují také školní tělocvičnu.

Výčet některých akcí mladých hasičů:

 • Velikonoce 2006 - hledání pokladu,poznávání přírody a opékání buřtů u kaple sv.Vojtěchan

 • 12.května - Memoriál Slávy Horníka, požárního útoku se zúčastnilo 10 dětí.n

 • 20.května - stopovačka Radyně zaměřená na orientaci v terénu a pověst o Radoušovin

 • 10.června - hasičský dětský den na Farní zahradě pro děti i jejich dospělý doprovodn

 • 15.července - hasičská soutěž k výročí 110 let SDH v Železném Újezdě, kde poprvé prohráli ovšem s mnohem staršími dětmi, obsadili druhé míston

 • 12.srpna - 100 let SDH Sedliště kde malí hasiči opět vyhrálin

 • 30.září - Memoriál Jana Chodory, kde 18 dětí postavilo dvě družstva, která dokázala porazit i několik družstev dospělých hasičů. Dokázali úspěšně absolvovat i velice náročnou vrčeňskou štafetun

 • 5.října - stopovačka na téma podzimn

 • 19.října - opékání buřtů a hry na Farní zahradě.n

Vidíte sami že činnost kroužku je velmi rozmanitá a bohatá,proto bych chtěl poděkovat všem členům,kteří se podíleli na vedení kroužku a doufám že bude mít i v budoucnosti neméně dobré výsledky.

A nyní již k soutěžím a memoriálům

Třináctého května jsme se zúčastnili memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti. Tradičně zde zkoušíme zapojení nových mladých členů do soutěžícího družstva a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Soutěž spočívá ve dvou upravených útocích s ustrojováním. Družstvo mužů obsadilo 4. místo z 10-ti sborů a ženy 1. místo ze 2 družstev a svůj útok také předvedlo naše žákovské družstvo, které sklidilo bouřlivé ovace.

Desátého června se konala v Tojicích okrsková soutěž v klasických disciplinách. Z 11-ti družstev muži obsadili 3. místo za Čížkovem a Tojicemi. Družstvo žen bylo samotné. Znamenalo to postup obou družstev na okresní kolo do Letin.

Patnáctého července jsme se zúčastnili oslav 110 let SDH v Železném Újezdě. Z 9-ti družstev jsme obsadili 5. příčku, ženy zde opět vyhrály.

Dvanáctého srpna oslavil SDH v Sedlišti 110 let trvání. Náš sbor se zúčastnil s družstvem mužů, kteří obsadili z 11-ti zúčastněných 7.místo, ženy ze 3 sborů vyhrály. Na této soutěži nás postihla smůla v podobě závady na stříkačce, kterou se podařilo provizorně odstranit a soutěž pak se zpožděním dokončit.

Devátého září naše družstva žen a mužů reprezentovala náš okrsek na okresní soutěži v klasických disciplinách v Letinech. Od ranních hodin probíhala soutěž ve štafetě družstev a po obědě pak v požárním útoku. Muži předvedli standardní výkon, ale po obdržení 20-ti trestných bodů na ně zbyla pouze 10. příčka. Přesto není toto umístění tak špatné, protože soutěžilo 16 družstev mužů. První místo obsadili muži z Robčic, Čížkov se umístil na 7. místě a muži z Tojic na devátém. Ženy měly ve své kategorii 8 družstev a po pěkném výkonu obsadili 4. místo. Zvítězili ženy z Hradčan a ženy z Nepomuka se umístily až na 5 místě.

Třicátého září jsme opět pořádali memoriál Jana Chodory na louce u mlýna pana J. Barocha. Na letošní ročník přijelo 7 družstev mužů, 2 družstva žen a naši mladí hasiči. Všechna naše družstva obsadila první příčky a tak putovní cena znovu zůstala doma. Pořádání tohoto memoriálu, který se skládá ze speciální štafety a útoku na tři proudy, není žádnou maličkostí a proto je nutná účast většího počtu členů, ať již do soutěžních družstev tak i na zajištění veškerého dění. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu memoriálu a doufám, že se v letošním roce opět tato akce uskuteční. Poděkování zaslouží také OÚ Vrčeň, který nám přispěl na nákup pohárů 700 Kč a zakoupil také nové rozhlasové zařízení, které mělo na memoriálu premiéru.

V loňském roce jsem měli také několik akcí se starou stříkačkou.

Desátého června slavil SDH Nepomuk 130 let trvání. V bohatém programu na náměstí se naše stříkačka těšila velkému zájmu a také ukázkový útok našich hasičů v bílých uniformách patřil k nejvíce oceňovaným bodům programu.

Osmého července oslavil 101 let SDH Želvice. Útok s naší starou stříkačkou byl vyvrcholením oslav a těšil se velkému zájmu zvláště starších hasičských příznivců. Oslavy byly zakončeny taneční zábavou, kde nám bylo poděkováno za předvedený výkon a podáno nemalé občerstvení.

Pátého srpna SDH Bližanovy pořádalo ke 100. výročí založení slavnostní hasičskou soutěž s bohatým kulturním programem. Naše stará stříkačka zde byla vystavena před hasičskou zbrojnicí, kde byla velice obdivována a nemalý obdiv sklidili dva členové našeho sboru v bílých uniformách, kteří spestřili i slavnostní průvod.

Stará stříkačka je jedna z věcí, která nám pomáhá zviditelnit Vrčeň i vrčeňské hasiče, a proto je třeba si vážit toho, co nám naši předkové zanechali. Je proto zapotřebí se o ni starat tak, aby nám ještě dlouho sloužila a provést na ni drobné opravy, které jsou již delší dobu plánovány.

Úsek kulturních a společenských akcí

Dne 25.února se opět po roce konal v naší obci průvod masek, který se pravidelně koná již řadu let. Je velmi potěšitelné, že tuto tradici pomáhá dospělým udržovat stále více mládeže a dětí. Po obci se prohánělo kolem 45 masek od čarodejnic, krtečků, berušek, obchodníků s čímkoli až po různé pohádkové bytosti a všichni se snažili dorazit do místního pohostinství na Faře, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení. Doufáme, že letošní průvod bude také alespoň tak početný jako loňský.

Prvního dubna se konala na terase místního pohostinství pravá vesnická zabijačka. Již tradiční řezník pan Špeta vyrobil za naší pomoci spoustu výborných jaterniček a jelítek, po kterých se opět jen zaprášilo. Také ovar s křenem a zabijačkovou polévku si zájemci z řad místních i přespolních velmi pochvalovali. O dobré zapláchnutí těchto výrobků se postaral místní výčepní, který měl otevřeno již od časných ranních hodin.

Koncem dubna se opět v naší obci stavěla májka, tentokrát bylo občerstvení zpestřeno "pašíkem", který byl opečen přímo na návsi a všem velmi chutnal. Jako každoročně se opět přišlo posedět a zazpívat velké množství lidí.

Šestého května pořádal OÚ Vrčeň autobusový zájezd do družební obce Choťánky a její části Vrčení, kterého se zúčastnilo i několik členů našeho sboru. Součástí zájezdu byla také zastávka v Poděbradech, kde probíhal den záchranářů. Zde se předváděla technika hasičská, policejní i zdravotnická od historie až po současnost. Program byl velmi zajímavý a doufejme, že letos pro nás OÚ opět vymyslí stejně zajímavou akci.

Dne 27. května jsme pomáhali OÚ při přípravě a organizaci dětského dne, který se konal na fotbalovém hřišti v Sedlišti. Byla to opět společná akce OÚ Vrčeň, Srby a Sedliště. Náš sbor zde předvedl některou techniku a vybavení. Děti si opět mohly vyzkoušet stříkání s opravdovou hasičskou stříkačkou. Škoda jen, že se nepovedlo trochu lepší počasí, ale jako hasiči jsme zvyklí, že na akcích konaných na hřišti v Sedlišti velmi často zaprší.

Šestého června jsme pořádali předváděcí akci. Jednalo se o prodej zdravotních matrací a za účast manželských párů jsme obdrželi do pokladny hasičů 420 Kč.

Patnáctého června naši členové pomáhali OÚ Vrčeň při organizaci a přípravě folklorních slavností „Pod vrčenskou lípou“. Osmnáctého června nám jako odměna byla umožněna návštěva Galaprogramu folklorních slavností v Plzni.

Osmého srpna připravili naši členové parket na taneční zábavu, kterou pořádal místní hostinský. Parket, který je již zrušen, se dával dohromady již s velkými obtížemi a letos dojde k jeho likvidaci.

Druhého prosince nás OÚ požádal o pomoc při zabijačce, kterou konal k příležitosti dne obce. Několik našich členů se opět zhostilo svěřeného úkolu na jedničku a pod vedením amatérského řezníka pana Z. Sommera připravilo všechny zabijačkové pochutiny. Ke zdaru akce přispěl také velkou měrou náš hostinský, který od časných ranních hodin připravoval v hospodě vepřové lahůdky jako výpečky se špenátem, prejt s kyselým zelím a bramborem apod.

Z vánočních akcí vybíráme rozsvícení vánočního stromku na návsi. Pomoc při přípravě a organizaci OÚ Vrčeň u zpívání koled s paní Evou Urbanovou u kaple sv.Vojtěcha o Štědrém dnu. Spolupořádání turnaje ve stolním tenise v místní Základní škole.

Jistě jste si všimli, že naše činnost je ve všech směrech velmi bohatá. To ale neznamená, že jsme splnili všechny úkoly, které jsme si uložili. Chybí nám například dokončení půdy v hasičské zbrojnici. Je nutné osadit do střechy okna a v plánu máme vybudovat místnost pro archiv.

Jedna z akcí,která se nám daří plnit jen velmi zvolna je pomoc OÚ při zprovoznění JSDHO obce. Zatím vybavujeme hasičské auto, OÚ letos zakoupilo 6 kusů hadic, hliníkový žebřík, který bude umístěn na střechu auta a zásahovou obuv pro celé družstvo. Zároveň byly provedeny revizní prohlídky dýchacích přístrojů. Další vybavení bude OÚ dokupovat letos podle svých finančních možností. Akceschopnost této jednotky také závisí na proškolení všech jejich členů. Zatím školením prošli a závěrečné zkoušky složili velitel J. Strolený ml. a strojníci P. Strolený a M. Strolený. Schází ještě proškolit velitele družstva a dva strojníky. Dále je nutné obnovit zdravotní prohlídky celého družstva a proškolit některé členy jako nositele dýchací techniky.

Další akce, která nás čeká je osazení vrat ke stodole u Kovaříků. Vrata byla zakoupena za šrotovou cenu jako vyřazená z hasičské zbrojnice v Holýšově. Zároveň je škoda, že se nepodařilo zakoupit výhodně nabízený automobil CAS 25 také od hasičů z Holýšova.

K nevyřešeným akcím patří také hasičský prapor, jehož výrobu jsme si již odsouhlasili. Zatím není připraven ani návrh praporu a tak je nutné, aby se také touto věcí zabýval výbor SDH tak,aby naši nástupci měli na nás památku.

Ke zviditelnění organizace by měly přispět také drobné reklamní předměty, které jsme si nechali vyrobit a které si zde dnes můžete zakoupit. Tímto se moje zpráva dostává k závěru a pokud jste jí dobře sledovali, sami si můžete udělat úsudek o tom, zda byl loňský rok pro nás úspěšný či nikoli.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH za jejich obětavou práci pro sbor a Vám všem i Vašim rodinám přeji hodně zdraví,štěstí a pohody v roce 2007 a těším se, že se opět za rok všichni sejdeme na 118. VVH vrčeňských hasičů.

Více...


vložil: Webmaster [Zprávy z VVH] 18:43 [comment]


Strana 2 z 3
«« « 1 2 3 » »»