Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2017 zpracovaná pro 128 VVH konanou dne 06. 01. 2018

 

Bratři a sestry, mylí hosté.

Dovolte mi, abych Vás všechny po roce opět přivítal na 128 VVH Vrčeňských hasičů.V loňském roce proběhlo opět mnoho akcí ať již místního nebo republikového významu a rád bych Vás seznámil alespoň s těmi, které se týkají naší organizace.

 

V loňském roce se výbor organizace sešel na 9. schůzích s průměrnou účastí, vždy bylo k řešení několik bodů. Loňská VVH byla opět navštívena hojně. V současné době má náš sbor 67 členů dospělých a 20 mladých hasičů.

 

I loňský rok přinesl šťastné ale i smutné chvíle. Své 65 narozeniny oslavil p. Ing Chejlava J. a 70 let se vplném zdraví dožil p. Zdvořáček F. . Oběma oslavencům jsme předali drobné dárky s přáním všeho nejlepšího.

Bohužel jsme se museli v loňském roce také rozloučit s naším dlouholetým členem p. Ing Brudnou F. , který nás opustil dne 06.05.2017 a tak čestná stráž u rakve a kytice bylo to poslední, co jsme pro něho mohli udělat.

 

A teď již k soutěžím, memoriálům a cvičením:

 

29. 04. 2017 se konal v Přešíně jarní velitelský den okrsku. Téma bylo pro tentokrát zdravotní výchova a byla podána velmi poutavě p. R. Skalou. Účast sborů by ale mohla být hojnější.

 

27. 05. 2017 pořádal SDH Přešín již tradiční noční soutěž v požárním útoku. Naše družstvo se tam umístilo po dvou útocích na pěkném 4. místě.

 

03. 06. 2017 Byl náš sbor požádán o účast na oslavách 100 let od ukončení I. světové války v Čížkově. K přiděleným praporům utvořili naši členové dvě jednotky čestné stáže a naše slavnostní a bílé uniformy zpestřily průvod, který prošel celým Čížkovem. Akce to byla zdařilá, mimo jiné ji podpořili svou účastí náčelník generálního štábu gen. Josef Bečvář a p. K. Schwarzenberk.

 

10. 06. 2017 proběhla okrsková soutěž v klasice a to v Přešíně. Naše účast nebyla bohužel možná, protože převážná část členů odjela na výstavu historické hasičské techniky do Litoměřic. Soutěže se zůčastilo 8 družstev mužů a družstvo žáků z Železného Újezda. 1.místo obsadilo družstvo z Čečovic, 2. Čížkov a 3. místo patřilo Sedlišti.

 

16. 09. 2017 pořádal náš sbor již 17 ročník memoriálu p. J. Chodory. Tentokrát se za celkem pěkného počasí sešlo 5 družstev mužů a družstvo žáků z Vrčeně. 1. místo obsadilo SDH Sedliště, na 2. místě se umístilo SDH Přešín a třetí místo patřilo našim mužům. Ke zdárnému průběhu akce přispělo i výborné občerstvení našeho člena p. J. Maříka se svým týmem a poděkování si zaslouží i všichni ti, kdož se aktivně podíleli na jeho přípravě a průběhu.

 

07. 10. 2017 jsme si troufly pořádat okresní kolo braného závodu mladších a starších dětí. Že to bylo odvážné rozhodnutí, jsme pochopili ihned po příjezdu prvních hasičů. Bylo nutné připravit šest stanovišť pro soutěžící a rozhodčí, která se vzhledem k počasí musela zastřešit. Dále se pak připravilo zázemí pro soutěžící kde jim bylo podáváno občerstvení. A teď pár čísel ze soutěže: soutěže se zůčastnilo 50 družstev, cožje asi 350 lidí, dále pak 18 rozhodčích a 15 členů technické čety, kterou jsme zajišťovali z vlastních členů. V hostinci bylo vydáno asi 350 housek se sekanou, několik desítek litrů čaje a asi 45 porcí guláše, za což si zaslouží veliké poděkování vedoucí pohostinství p. J. Mařík s kolektivem. A ještě výsledky našich nejmladších hasičů, starší tým obsadil z 28 soutěžních družstev 18místo, a nejmladší pak z 22družstev 13. místo, což je při tak velké konkurenci slušný výkon. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli, mrzí mne pouze že jsme se nedočkali jakéhokoliv hodnocení, nebo dokonce poděkování ze strany OSH, hlavně proto, že to nebylo z naší strany zadarmo.

 

18. 11. 2017 proběhl podzimní velitelský den, tentokrát ve Vrčeni a téma bylo vše co se týká dopravy a hasičů. Přesto že to bylo téma velmi aktuální zvláště v podání p. Vladaře, nebyl takový zájem ze strany hasičů a tak polovina sborů z našeho okrsku se nezůčastnila, což je veliká škoda.

 

Také v loňském roce jsme měli několik výjezdů k požárům a to 17. 06. 2017 k hořící trávě na pozemku bývalého JZD Vrčeň a podruhé 24. 06. 2017 to hořela tráva při cestě do Čečovic.

 

08. 05. 2017 jsme čerpali vodu ze zatopeného sklepa u pí. Polákové.

 

Akce se starou stříkačkou

 

17. 06. 2017 slavilo SDH Střížovice 120 let od svého založení a naše ukázka na této akci bylo vítané zpestření jejich programu.

08. 07. 2017 nás pozvali hasiči z Nekvasov na oslavu 90 let od založení sboru. Naše stříkačka se těšila velkému zájmu, zrovna tak jako náš prapor, který jsme nesli v průvodu obcí.

 

02. 09. 2017 se náš sbor zůčastnil soutěže v požárním sportu na akci Prazdroj Cup – Plzeňský pivovar. Ukázka hašení s naší starou technikou byla velmi obdivována i přes to, že časy ostatních soutěžících se od toho našeho velmi lišily. Diváci také ocenili to, že si sami mohly vyzkoušet ruční pumpování.

 

08. a 09. 06. 2017 se konala největší akce roku a to hasičské slavnosti spojené s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích. Tato akce se koná 1 x za 3 roky a tentokrát naše výprava čítala 24 členů. Ubytování a strava byla opět zajištěna ve vojenských stanech společně s hasiči z Kaznějova a tak jako minulé roky nebylo ani teď žádných stížností. Tentokrát jsme vystavovali obě staré koňské stříkačky společně s drobnou historickou techniku a vybavením.

Velký zájem byl také o upomínkové předměty, kterých se rozdalo veliké množství a tak jsme Vrčeň opět zviditelnili v očích většiny návštěvníků. Připomínám, že jsme tuto akci navštívili již po páté a stále se zde setkáváme s novými exponáty.

 

Kulturní a společenské akce

 

18. 02. 2017 opět prošel obcí průvod masek, který jsme pořádali. Celkem se i s dětmi sešlo přes 40 masek, každá pak obdržela nazávěr v pohostinství " Na Faře " drobné občerstvení. Hudbu opět obstarali p. Burian a p. Batovec za čož jim děkujeme.

 

18. 3. 2017 pořádal okrsek Čížkov hasičský ples v Železném Újezdě. Účast členů okrsku byla jako v předchozích ročnících velmi dobrá, k čemuž přispěla také kromě hudby i bohatá tombola.

 

15. 04. 2017 proběhla opět ve spolupráci s p. J. Maříkem zabijačka před místním pohostinstvím " Na Faře ", tuto akci jsme zopakovali ještě 09. 12. 217. na obou akcích byl o naše výrobky a maso nemalý zájem a tak se jako vždy vše prodalo.

 

A ještě krátce o dalších drobných akcích:

Stavění máje, pomoc při folklorních slavnostech " Pod vrčeňskou lípou " , dětský den v Srbech, příprava posvíceňské zábavy s promítáním některých našich akcí a přivezení lavic ke kapli sv. Vojtěcha kde o posvícení zaspívala p. E. Adlerová. V prosinci pak zdobení vánočního stromku a pomoc při jeho rozsvícení a v neposlední řadě zajištění občerstvení na školním jarmarku, kde výtěžek z něho byl opět věnován škole.

 

Činnost brigádnická:

 

04. 03. 2017 proběhla brigáda na úklid hasičské zbrojnice a vyklízení fary. Jednalo se o druhou část, kterou obci pronajala církev.

 

23. 04. 2017 jsme probourali a osadili vrátky zeď mezi školou a zahradou kolem kostela, kterou pronajala škole církev.

 

22. 09. 2017 opět proběhl úklid has. zbrojnice a byla opravena střecha na faře, proběhlo zazimování techniky a úklid garáže pod mateřskou školou. Na návsi jsme osadili lavičky, odpadkové koše a vývěsky.

 

V neposlední řadě jsme dvakrát uklízely nepořádek na OÚ po odvozu nebezpečného odpadu, protože občané se zbavovali i věcí, které do něho nepatří a tak ho firma pochopitelně neodvezla.

Některé z těchto brigád jsou obcí dotované a tak jsme rádi, že nám do pokladny přibude nějaká ta koruna. Škoda jen, že na brigády chodí stále jedni a titíž členové a ostatním, zvláště pak některým mladým je to úplně jedno.

 

Jak jste v průběhu mé zprávy jistě postřehli, akcí bylo v loňském roce poměrně dost a proto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se aktivně zůčastňovali všech akcí sboru. Poděkovat bych chtěl také p. Mgr. P. Mašek, MBA, LL.M. a obci Vrčeň, že nám umožnili brigády, podpořili nás při placení upomínkových předmětů na oslavy v Litoměřicích, dále pak zaplacením školitele p. Vladaře na velitelském dnu, zajištěním medailí pro zásahový tým a pod. . Doufám že naše dobrá spolupráce bude trvat i nadále.

 

A to je ode mne vše, pokud jsem na něco zapoměl, tak mne to promiňte. Pouze bych chtěl ještě jednou připomenout našim mladším členům, že již delší dobu čekáme na jejich aktivnější zapojení do činnosti sboru, ale prozatím marně. Musí si uvědomit, že jednou budou naši nástupci a pokud ne, bude to problém.

 

Děkuji Vám, že jste si moji zprávu vyslechli a přeji Vám i Vašim rodinám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a doufám, že se zde všichni opět za rok sejdeme na 129 VVH vrčeňských hasičů.

Strolený Jiří

starosta SDH Vrčeň


vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 18:57 [comment]


Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2016 zpracovaná pro 127.VVH konanou dne 07. 01. 2017

 

 

Bratři a sestry, milí hosté

dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na 127. VVH Vrčeňských hasičů a připomenul Vám naši celoroční činnost.

 

Nejprve bych ale chtěl tlumočit slova p. Ing. Karla Richtra starosty SHČMS, který se v hasičských novinách zmiňuje o tom, že se podařilo otevřít nové dotační tituly pro obce a to na nákup nových aut a na opravy a stavby hasičských zbrojnic. Dalším dotačním programem je pomoc při vybavení mladých hasičů získáním finanční podpory z fondu MŠMT. Doposud byla podpora poskytována pouze sportovním klubům. Dále pak připoměl, že celostátní hra " Plamen " , která se týká právě mladých hasičů, vznikla již před 45 lety. V neposlední řadě se pak zmínil o přeregistraci sborů, která proběhla v loňském roce. Jejím důvodem byla změna občanského zákoníku. Na závěr popřál všem hasičům vše nejlepší v novém roce a jim i jejich rodinám poděkoval za dobrovolnou činnost pro sbor.

 

A nyní již k naší činnosti:

 

V loňském roce se náš sbor sešel na 10 výborových schůzích s průměrnou účastí. K řešení bylo vždy hned několik bodů.

VVH v loňském roce byla opět hojně navštívena. Kromě toho jsme v srpnu uskutečnili slavnostní valnou hromadu, na které bylo některým členům předáno ocenění za jejich dobrou práci a za věrnost.

Do sboru jsme v loňském roce přijali dva nové členy a to p. Richarda Schöberla a p. Michala Kovaříka.

V současné době tak má náš sbor 66 členů dospělých a dále pracujeme také se 22 mladými hasiči.

Oslavy:

 

Loňský rok oslavil své 70. narozeniny p. Jan Chodora, 60. narozeniny olavil pak p. Zdeněk Sazima, dále pak své 75. narozeniny oslavil p. Jaroslav Baroch a 65.let se dožili p. Josef Mařík, p. Jindřich Zwrtek a p. Josef Eichler. Všem oslavencům přejeme v dalším životě vše nejlepší, hodně zdraví a kopec štěstí. Doufáme, že i nadále zachovají hasičům svoji přízeň.

 

Soutěže, memoriály a cvičení :

 

16. 04. 2016 se konal velitelský den v Čížkově

 

21. 05. 2016 se konala tradiční noční soutěž v Přešíně. Bylo to poprvé, co se náš sbor této soutěže zůčastnil a naše 5. místo proto bereme jako úspěch. Soutěžilo šest družstev mužů, první místo obsadili hasiči z Hradišťské Lhotky. Proběhly dva útoky, které absolvovalo i družstvo žen, které ale bylo spojeno z několika sborů.

 

04. 06. 2016 proběhlo kolo okrskové soutěže v Čečovicíh. Za krásného počasí se sešlo pouze 8 družstev mužů. První místo obsadili hasiči z Přešína, na místě druhém se umístili hasiči z Tojic a místo třetí patřilo družstvu z Čížkova. Naše družstvo skončilo na pátém místě.

 

30. 07. 2016 oslavil sbor v Železném Újezdě 120 let od svého založení. Svojí účastí jsme podpořili oslavy tohoto výročí.

 

17. 09. 2016 pořádala naše organizace již 16. ročník memoriálu p. Jana Chodory. Tentokrát nám počasí příliš nepřálo, pršelo a hrozilo že bude memoriál odložen. Nakonec se přeci jen po obědě počasí umoudřilo a umožnilo nám memoriál uskutečnit alespoň ve zkrácené verzi. Díky počasí se sešlo pouze 5 družstev mužů a 2 druřstva žáků. V kategorii muži zvítězilo družstvo z Přešína, pěkné druhé místo patřilo našim borcům. Dětskou kategorii vyhrály žáci z Železného Újezda, před Vrčeňskými nadějemi, kterým se příliš nepovedl útok. Musím ještě podotknout že po třetí hodině, kdy soutěž skončila, se opět hustě rozpšelo.

 

08. 10. 2016 pořádal Srbský sbor soutěž o Srbskou proudnici. Této soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů, jedno družstvo žen z Přešína a tři družstva dětí. Z mužů zvítězilo družstvo z Přešína a Vrčeň pak byla na místě druhém. V kategorii dětí se umístilo na prvním místě družstvo z Vrčeně na druhém místě se úmístilo družstvo z Železného Újezda a na třetím místě skončilo družstvo ze Zahrádky.

 

5. 10. 2016 se konal v Čečovicích velitelský den.

 

Také v loňském roce měla naše jednotka dva zásahy u požárů. Jendalo se o zahoření komínau p. Valentiniho a dále pak hořela na místním zemědělském družstvu stará suchá tráva.

 

21. 09. 2016 byla naše jednotka povolána na prověřovací cvičení do Nepomuka, kde se prováděl zásah na okresní archiv. Dále pak jsme prováděli čerpání vody do studny u domu č.p. 4 ve Vrčeni. K tomuto domu jsme byli také povoláni při hledání jejich tříleté ztracené holčičky. Vše ale nakonec dobře dopadlo a holčička se našla v pořádku.

 

Akce se starou stíkačkou:

 

11. 06. 2016 oslavil Nepomucký sbor 140let od svého založení. Zde jsme se zůčastnili slavnostní schůze. Kde byl vystaven i náš prapor, spolu s dalšími prapory sousedních sborů. Po slavnostním průvodu jsme provedli na hřišti u školy ukázku hašení se starou stříkačkou, které mělo velký úspěch. Škoda jen, že se nesešlo více místních Nepomuckých občanů.

 

18. 06. 2016 slavil SDH Chlumčany 135 let od založení. Útok s naší starou stříkačkou byl opět obdivován všemi přítomnými.

 

27. 08. 2016 jsme se zúčastnili oslav 80let SDH a 425 let obce Nová Ves u Chlumčan, i zde byl náš útok se starou stříkačkou středem zájmu a stejně tak i náš spolkový prapor.

 

Když byla řeč o našem praporu, chtěl bych připomenout, že jsme ho přivezli v prosinci roku 2008, členům našeho SDH byl představen na VVH 03. 01. 2009 a v tomtéž roce byl vysvěcen při výročí 820 let Vrčeně páterem Holým. Nebyla také zanedbatelná jeho cena a to 80.240,- Kč v ceně je zahrnut tištěný prapor a stuha. Musím také připomenout, že vrčenští občané přispěli částkou téměř 35.000,- Kč, další finance darovali sponzoři a zbytek již pokryla naše pokladna. Poslední stuhu a to devátou nám připnul monsiňor Pavel Posád při svěcení praporu dne 04. 12. 2016.

 

 

Kulturní a společenské akce:

 

 

23. 01. 2016 pořádal náš sbor, společně s SDH Dvorec ples hasičů v hotelu ve Dvorci.

 

13. 02. 2016 jsme opět spolupořádali s SDH Dvorec dětský maškarní ples od 14hod, který od 20 hod vystřídal maškarní ples pro dospělé. Výtěžek z těchto dvou plesů se sčítá a loni činil +738,- Kč

 

06. 02. 2016 se konal tradiční průvod masek obcí. I když je stále těžší a těžší přesvědčit někoho, aby šel do průvodu, sešlo se téměř 30 masek. Což si myslím že je úspěch. Hlavně aby nám alespoň tato situace vydržela i do dalších let.

 

12. 03. 2016 Pořádal náš okrsek hasičský ples v kulturním domě v Železném Újezdě. Účast na tomto plesu byla jako vždy velmi dobrá a k pobavení hostů přispěla zcela jistě i bohatá tombola.

 

28. 05. 2016 Pořádala naše obec společně se Sedlištěm a Srbami ve Vrčeni dětský den. I když akci přerušila průtrž mračen, přesto byla tato akce zdařilá. Největší úspěch u dětí měla pochopitelně pěna, kterou připravili naši kamarádi, hasiči z Koterova.

 

- Dále pak naše organizace osadila popisky na naučnou stezku sv. Vojtěcha, kolem vrchu Štědrý. Tato stezka byla otevřena slavnostně dne 13. 08. 2016 a spolufinancoval ji Plzeňský kraj. Večer pak pokračoval program vystoupením plzeňských herců a poté posvícenenckou zábavou.

 

 

- 19. 03. a 03. 12. 2016 jsme opět pořádali zabijačku před hostincem Na Faře, podíleli jsem se na stavění máje, zdobení a rozsvícení vánočního stromku, zajišťovali jsme pohoštění na školním jarmarku, pomáhali při organizačním zajištění folklorních slavností " Pod vrčeňskou lípou " a pod. .

 

Činnost brigádnická:

 

Naše brigádnická činnost spočívá jednak v údržbě přidělené techniky, úklid požární zbrojnice, čištěním okapů na HZ a pod. . Dále také se spoluprácí s obcí což jsou drobné brigádnické práce, jako čištění okapu a střechy na budově obecního úřadu, úklid větví při prořezávce lip na návsi a další práce po dohodě s OÚ. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni a doufám že to bude tak i nadále. Připomenout ještě musím , že jsme loňský rok obdrželi příspěvek 5.000,- Kč na činnost SDH a 5.000,- Kč na činnost mladých hasičů. Tak jak jsem uvedl ve zprávěna loňské VVH, žádali jsme o dotace z fondu MŠMT pro mladé hasiče. Tato nám byla přidělena a obdrželi jsme 25.000,- Kč na vybavení mladých hasičů. Zakoupen byli dresy a tepláky s potiskem hasiči Vrčeň, čepice, vzduchovka pro brané závody a pod. . Podrobnější informace se dozvíte ve zprávě vedoucích mládeže. Další přínos pro mládež je příspěvek okrsku Čížkov na každého člena 100,- Kč za rok. V neposlední řadě musím zmínit také příspěvek Okresního sdružení hasičů ve výši 5.500,- Kč a 500,- Kč za účast ve hře Plamen. Také letošní rok byla podána žádost na MŠMT o příspěvek z jejich fondu, výsledek však ještě není znám. A ještě něco k mládeži. Dohodli jsme se, že vlek se kterým se jezdí na soutěže, upravíme tak, aby se nechala stříkačka na jeho korbě zajistit a také aby se dobře po lyžinách sundavala. Částečně toto provedla firma Šůs V+M ve Dvorci, ale je to nutné popravit, protože ne vše se jim povedlo.

 

V loňském roce jsem tak jako každoročně navštívili také několik VVH sousedních sborů, zúčastnili jsem se porady zástupců SDH a okrskových porad.

Abych nezapoměl, v loňském roce se nám povedlo sehnat transportér 1+8 od policie ČR, převodem, takže bezplatně. Po úpravách by měl sloužit zejména na dopravu mladých hasičů a jejich stříkačky na soutěže.

 

Pokud jste pozorně poslouchali, jistě jste si řekli že je naše činnost poměrně bohatá. S tím bych s Vámi souhlasil, až na jeden malý detail. Akcí se zůčastňují stále stejní členové a i když jsme loni kritizovali některé nově přijaté členy, situace se nelepší. Naše členská základna stárne a měli by si uvědomit, že brzy budou za činnost sboru zodpovídat oni.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se aktivně podíleli na naší činnosti a díky tomu se o nás ví, nejen v našem okrese.

 

A toto je opravdu vše co jsem Vám chtěl sdělit. Děkuji Vám, že jste si moji zprávu vyslechli a přeji Vám i Vašim rodinám v novém roce 2017 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a doufám, že se zde znovu všichni sejdeme za rok na 128. VVH Vrčeňských hasičů.

Jiří Strolený

starosta SDH Vrčeň


vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 16:20 [comment]


Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2015 zpracovaná pro 126 VVH konanou dne 02.01.2016

 

Bratři a sestry, milí hosté

dovolte mi, abych Vás všechny opět po roce přivítal na 126 VVH Vrčeňskýhc hasičů a seznámil Vás s akcemi, které se v loňském roce konaly. Loňský rok byl pro všechny hasiče velmi důležitý hlavně proto, že proběhly volby do výborů jednotlivých organizací a 15. 03. 2015 na okresním schromáždění v Železném Újezdě také volby okresních orgánů. Jak šťastnou ruku jsme při volbách měli se ukáže v nadešlém období.

Vzhledem k financím byl loňský rok štědrejší než předcházející, zejména pak v dotacích z evropské unie a tak byly některé sbory vybaveny novou technikou a byla tak posílena jejich akceschopnost.

Najdou se ale i lidé, kteří se pokouší zneužít dobrého jména a vysoké prestiže dobrovolných hasičů. Důkazem toho jsou tři členové, kteří se pokoušeli založit komoru velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů a chtěli tak rozdělit jednotky, odtrhnout od nich velitele a rozhodovat za ně. Toto bylo zatím všemi členy sdružení odmítnuto a věřím, že ani my nebudeme tuto komoru podporovat.

 

A nyní již k naší činnosti.

 

V loňském roce se výbor naší organizace sešel na devíti výborových schůzích s průměrnou účastí a vždy na nich bylo k řešení několik úkolů. Loňská VVH byla, tak jako každý rok hojně navštívena, což svědčí o zájmu členů o chod naší organizace. V současné době má náš sbor 48 mužů a 16 žen. Sbor pracuje také s 25 mladými hasiči ve věku 6 – 15 let.

V roce 2015 jsme přijali 1 nového člena a to Martina Krátkého.

Loni oslavilo hned několik našich členů svá významná životní jubilea. 80 let oslavil náš nejstarší hasič p. B. Kvarda, 75 let oslavil p. F. Šimánek, 65 let oslavil p. V. Šůs a 60 let pak oslavili p. L. Kovářík a pí. M. Chejlavová. Všem jubilantům byl předán drobný dárek s přáním pevného zdraví do dalších let.

Soutěže, memoriály a cvičení

 

18. 04. 2015 Se konal jarní velitelský den v Čížkově s účastí 3. našich členů.

 

06. 06. 2015 Pořádal SDH Čečovice okskovou soutěž v klasice. Soutěž probíhala za úmorného vedra a zúčastnilo se jí 11 družstev mužů. Naše družstvo obsadilo krásné 4. místo, stupně vítězů obsadila družstva z Čížkova, Tojic a Přešína. Družstva žen se soutěže nezůčastnila.

 

19. 09. 2015 Náš sbor pořádal již 15. ročník memoriálu p. J. Chodory. Zúčastnilo se ho 5 družstev mužů a 3 družstva dětí. Naši muži obsadili opět 4. místo za družstvy z Hradišťské lhotky, Přešína a Sedliště. Naše děti obsadili 1 a 2 místo před družstvem ze Zahrádky. Program zpestřilo vystoupení pí. Rážové, která předváděla se svým psem zadržení pachatale. Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce patří poděkování.

10. 10. 2015 Pořádal SDH Srby tradiční soutěž o Srbskou proudnici. Této soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů, 2 družstva žen a 3 družstva dětí. Naši muži zde obsadili 3 místo za družstvy z Přešína a Sedliště, děti pak obsadili 1 a 2 místo.

 

17. 10. 2015 Pořádal SDH Přešín podzimní velitelský den, z našeho sboru se tohoto dne zůčastnilo 5 členů.

 

V loňském roce byl náš sbor povolán ke třem požárům. Jednalo se o zahoření elektrického rozvaděče u p. J. Maška, dále pak následovalo hašení suché hořící trávy v areálu zemědělského družstva a v poslední řadě se jednalo o požár komínu u p. Kotěšovce. Všechny tři zásahy proběhly úspěšně a výjezdová jednotka za ně zasluhuje poděkování.

 

 

Akce se starou koněspřežnou stříkačkou

 

16. 05. 2015 Jsme se zúčastnili oslav 110 let od založení SDH v Tlučné. V bohatém programu těchto oslav, se náš prapor a ani stříkačka rozhodně neztratili a rovněž provedení útoku se velmi líbilo.

 

04. 07. 2015 Jsme byli pozváni na oslavu 110 let od založení sboru SDH Želvice. I zde mělo naše vystoupení velký ohlas a přispělo tak k důstojnému průběhu oslav.

 

15. 08. 2015 Slavil SDH Kramolín 120 let trvání sboru. Náš prapor a útok se starou stříkačkou znovu zpestřil program oslav.

Ke staré stříkačce z roku 1927 bych chtěl ještě podotknout, že se nám v loňském roce podařilo převést stříkačku od obce do majetku hasičů, tak jak to bylo při jejím zakoupení.

 

 

Kulturní a společenské akce

 

21. 01. 2015 Pořádal náš sbor, společně s SDH Dvorec ples hasičů v hotelu ve Dvorci.

 

14. 02. 2015 Prošel naší obcí masopustní průvod. Který čítal téměř 30 masek. Opět zde zahráli muzikanti ze Srb a to p. Burian a p. Batovec.

 

21. 02. 2015 Jsme spolupořádali s SDH Dvorec od 14:00 hod dětský maškarní ples, na který od 20:00 hod navázal maškarní ples pro dospělé.

 

14. 03. 2015 Pořádal náš okrsek již tradiční hasičský ples v Železném újezdě. Ples byl opět velmi hojně navštíven a bohatá byla také tombola.

 

28. 03. 2015 Jsme pořádali zabijačku před hostincem Na Faře ". Akce byla velmi zdařilá, a opakovali jsme ji 05. 12. 2015 taktéž s velikým úspěchem.

30. 05. 2015 Proběhl v Sedlišti dětský den na kterém jsme se podíleli ukázkami naší techniky.

 

04. 06. 2015 Jsme pomáhali při organizaci folklorních slavností Pod vrčeňskou lípou

 

05. 07. 2015 Jsme spolupořádali divadlo Putování za svatým Vojtěchem v rámci akce 6 týdnů kultury Plzeň, které proběhlo u kaple sv. Vojtěcha.

 

03. 10. 2015 Pořádal náš sbor zájezd do jižních Čech. I přes velkou propagaci nebyl zájem tak velký jak jsme čekali, a tak na něj odjelo pouze 40 lidí. I přesto si myslím, že akce byla poměrně zdařilá.

 

Dále pak jsme se podíleli na stavěné máje, zdobení a rozsvícení vánočního stromku v obci, zajišťovali jsme i občerstvení při dětském školním jarmarku a pod. .

 

 

Činnost brigádnická

 

Tak jako každý rok se naše činnost zaměřila na úklid a údržbu hasičské zbrojnice a veškeré techniky kterou máme k dispozici.

Podíleli jsme se na osazení značek pro obec, prořezávání větví pod elektrickými vodiči, úklidu v č.p. 12 a následném zabedněním rozbytých oken tamtéž, číštěním okapů na kostele a na hasičské zbrojnici a pod. .

Z toho všeho vyplívá, že spolupráce hasičů s obcí je na dobré úrovni a je jen na nás všech, aby to tak zůstalo i nadále.

Připomenout ještě musím i to, že jsme loňský rok obdrželi od obce příspěvek 5000,- Kč na činnost kroužku mladých hasičů a 5000,- Kč na činnost SDH. Aby činnost mladých hasičů byla ještě více posílena finančně, zažádali jsme o dotaci na ministerstvo školství a tělovýchovy, kde je možné hotovost čerpat. Bohužel jsme do dneška neobdrželi vyjádření kompetentních orgánů.

 

To co jste zde dosud slyšeli je v kostce veškerá naše práce v uplynulém roce. Můj názor je ten, že činnost našeho sboru je bohatá. Nesmíme si ale myslet že již nemáme co zlepšovat, zejména při práci s mladšími členy. Loni jsme zde kritizovali práci některých nově přijatých členů a ani letos se jejich činnost nezlepšila.

Ale abych jen nekritizoval, chtěl bych vyzdvihnout práci některých aktivních členů a poděkovat jim za jejich iniciativu. Nebudu jmenovat ale každý si z toho poděkování vezme tak velký díl, jaký si zaslouží.

 

A toto je již opravdu vše, co jsem Vám chtěl sdělit. Děkuji Vám, že jste moji zprávu vyslechli až do konce, a přeji Vám i Vašim rodinám v novém roce 2016 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a doufám, že se zde znovu všichni sejdeme za rok na 127 VVH Vrčeňských hasičů.

Starosta SDH Vrčeň Jiří Strolený


vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 16:48 [comment]


Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2014 zpracovaná pro 125 VVH dne 03. 01. 2015

 

Bratři a sestry, milí hosté.

Dovolte mi, abych Vás všechny po roce opět přivítal na VVH Vrčeňských hasičů, která je již 125. . Chtěl bych Vás všechny seznámit s akcemi konanými v roce 2014 a připomenout Vám, v čem byl tento rok úspěšný a v čem byl zase úspěšný méně.

Tento rok bude pro všechny hasiče velmi důležitý, neboť se budou konat volby do výborů jednotlivých organizací a na okresním shromáždění proběhnou také volby do okresních orgánů. Budeme doufat, že všichni voliči budou mít šťastnou ruku a budou zvoleni jen ti, kteří to myslí s hasiči dobře a povedou je stále k lepším výsledkům.

 

A nyní již k naší činnosti:

V loňském roce se výbor organizace sešel na devíti schůzích s průměrnou účastí, k řešení bylo vždy několik úkolů. VVH byla opět navšívena hojně, což svědčí, že členové hasiči mají o činnost sboru zájem. V součastné době čítá náš sbor 63 členů, z čehož je 47 mužů a 16 žen. Ve sboru je také 21 mladých hasičů ve věku 7 až 15let.

V loňském roce jsme přijali čtyři nové členy a to p. Dáňa Patrik, p. Dáňa Miroslav, pí Bělochová Aneta a pí. Nauschová Marie, kteří posílili naše soutěžní družstva. Naše řady naopak opustili dva členové, vystoupením a převodem do jiné organizace.

Rozloučit jsme se museli také s p. Ing. Vladimírem Kotrbou, který dne 18. ledna 2014 zemřel. Čestná stráž u rakve a kytice bylo to poslední, co jsme pro něho mohly udělat.

V loňském roce jsme také navštívili dva naše členy a to p. Ladislava Chodoru a p. Jaroslava Vavříka, kteří oslavili 65 let. Předali jsem jim drobné dárky s přáním pevného zdraví do dalších let.

 

Soutěže a memoriály:

31. 05. 2014 : pořádal SDH Čížkov okrskovou soutěž v kalsických disciplínách. Soutěže se zúčastnilo devět družstev mužů a dvě družstva žen. Naše družstvo mužů obsadilo 3. místo za hasiči z Čížkova a z Přešína. Ženy opět potvrdily, že patří v okrsku k nejlepším a zvítězily nad ženamy z Přešína. Naše obě družstva si tak zajistila účast na okesním cvičení. Soutěž proběhla v klidu, měla dobrou úroveň, ke které přispělo také pěkné počasí.

 

06. 09. 2014 : se konalo okresní cvičení, které mělo proběhnout v Letinech, ale naposlední chvíli se kvůli technickým problémům přesunulo do Nepomuka. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev mužů a 4 družstva žen. Vzhledem k počtu sborů v okrsku je to ale zoufale málo. Družstvo mužů z Vrčeně se umístilo na pěkném 4. místě. Ženám se nepovedl útok a po sporném rozhodnutí rozhodčích byly diskvalifikováni, a tak obsydili až 4. místo. Přesto patří všem soutěžícím poděkování za jejich výkony a přejeme si, aby se v okresní soutěži objevovali pravidelně.

 

27. 09. 2014 : pořádal náš sbor již tradiční memoriál p. J. Chodory, který byl již 14. Za příjemného počasí soutěžilo na louce p. J. Velíška 15 družstev hasičů ve třech kategoriích. V kategorii muži soutěžilo 7 družstev, v kategorii žen soutěžila 2 družstva a v kategorii děti se utkalo hned 6 družstev.

Výkony všech soutěžících, zejména pak dětí, zasluhují velké uzání. Muži se umístili na 4. místě, putovní pohár si opět odvezlo družstvo mužů z Hradišťské Lhotky, ženy opět porazily své soupeřky a obsadili tak 1. místo. Dvě dětská družstva z Vrčeně obsadila 4. a 5. místo, zde zvítězilo družstvo dětí z Nepomuka, zejména proto, že soutěžící měly věkovou převahu. Vloženou disciplínu Přetahování lanem jsme letos poprvé museli přenechat hasičům za Srb, na které jsme tentokrát bohužel nestačili. Soutěž se, podle mého názoru, velmi vydařila, k čemuž přispělo pěkné počasí a i občerstvení p. Tomáše Pečenky. Poděkování patřívšem zúčastněným, dále také p. J. Barochovy za dodávku el. Proudu a v neposlední řadě také sponzorůmza věcné dary.

 

11. 10. 2014 : konal sousední sbor ze Srb tradičně poslední soutěž roku a to soutěž o Srbskou porudnici, které se zúčastnilo 6 družstev mužů a 3 družstva dětí. Naši muži obsadili 4. místo, děti pak 1. a 3. místo. Soutěž to byla zdařilá, zaujaly opět výkony dětí.

 

 

Dále se pak naši členové zúčastnili:

 

22. 02. 2014 : VVH okrsku v Zahradce

 

26. 02. 2014 : Velitelského dne ve Vrčeni

 

18. 10. 2014 : Velitelského dne v Železném Újezdě

 

18. 11. 2014 : porady představitelů v Nepomulu a dále pak několika VVH okolních sborů.

 

Akce se starou keněspřežnou stříkačkou:

 

10. 05. 2014 : Byl náš sbor pozván an oslavy 150let od založení hasičů v Čechách a 140 let SDH Stod. Ve Stodě proběhla v dopoledních hodinách slavnostní schůze k oběma výročím, na které byli odměněni vyznamenáním někteří členové hasičů okresu Plzeň – jih. Odpoledne se pak konal slavnostní průvod na místní stadion, kde proběhly ukázky různých hasičských cvičení. Náš prapor, spolu s dalšími třinácti prapory sborů okresu Plzeň – jih, byl dekorován stuhou určenou k tomuto výročí. Ocenit musíme také to, že jsme z okresního sdružení hasičů získali poděkování za účast na této akci.

24. 05. 2014 : se náš sbor zúčastnil oslav 120 let od založení sboru SDH Čmelíny. Oslavy začaly průvodem obcí a položením věnců k pomníku padlých. Náš prapor, společně s dalšími prapory, byl nesen v čele průvodu a přispěl tak k důstojnému zahájení akce. Při předvádění útoku s naší starou stříkačkou se vyskytly určité problémy s anstartováním, a tak tento útok nebyl zrovna ukázkový. Přesto se celá akce vydařila, i když ji průtrž mračen nachvíli přerušila.

 

06. - 07. 06. 2014 : se konala jedna z největších akcí roku a to hasičské slavnosti spojené s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích. Tato akce se koná jednou za 3 roky a mezi hasiči je velmi vyhledávaná. Ani náš sbor nemohl na této akci chybět. Naše výprava čítala tentokrát 14 členů a zúčastnili jsme se jí již po čtvrté.

Opět bylo ubytování ve vojenských stanech, společně s hasiči z Kaznějova, se kterými jsme měli zajištěno také společné stravování v jejich polní kuchyni. Opět byla dovezena z našeho sboru stará technika a některé dobové předměty. O vše co se vystavovalo, byl z řad návštěvníků velký zájem. Sobota započala velkým průvodem z Litoměřického náměstí až na výstaviště.

Dostalo se nám velké cti tento průvod zahajovat požárním útokem na náměstí před tribunou plnou významných hostů. I když jsme měli z tohoto vystoupení obavy, mělo velký ohlas právě proto, že bylo pojato jako parodie. Jsme velmi rádi, že nám byla prokázána tato čest.

Součástí výstavy byla také soutěžo nejhezčí prapor. Přihlášku jsme také odeslali, ale i když si myslíme, že náš prapor je nejlepší, na čelních místech jsme se neumístili.

K této výstavě se váže ještě jedna věc, a to je pořízení nových dobových přileb. Již delší dobu jsme se snažili nalézt kontakt na výrobce těchto přileb, ale stále se nám to nedařilo. Až na jaře loňského roku byl tento kontakt náhodně objeven. Po dohodě s výrobcem, jsme tyto helmy objendali, i když je termínověnešlo vyrobiz do Litoměřických slavností a dodávka byla přislíbena až v prosinci. Toto se splnilo, atak několik členů našeho sboru odjelo 20. 12. 2014 do Okřížek, kde je sídlo výrobce, a tyto přilby jsme přivezli.

Při této příležitosti nám byla nabídnuta prohlídky hasičského muzea v Heralticích, které bylo velice pěkné.

 

13. 09. 2014 : pořádal SDH Kaznějov oslavy 120let od založení sboru. V celodenním programu mělo své místo také vystoupení naší historické stříkačky. Po příjezdu na místo požáru byl proveden požární útok stejný jako v Litoměřicích a měl veliký ohlas. Za celý den se zde vystřídalo mnoho ukázek a den byl zakončen taneční zábavou.

Kamarádům z Kaznějova jsme předali dárek, a to model jejich historické Ereny i s polní kuchyní, který je vzal za srdce.

 

 

 

Kulturní a společenské akce

 

25. 01. 2014 : pořádal náš sbor společně s SDH Dvorec šestý ples hasičů v hotelu ve Dvorci.

 

15. 02. 2014 : naše obec opět uvítala při masopustním průvodu různé masky, bylo jich cca 30 a opět zahráli muzikanti ze Srb a to p. Burian a p. Batovec, kteří průvod doprovázeli.

 

08. 03. 2014 : pořádal náš okrsek hasičský ples na sále v Železném Újezdě. Opět byl velmi hojně navštíven a tombola se opět vyvedla.

 

15. 03. 2014 : jsme spolupořádali s SDH Dvorec od 14ti hodin dětský maškarní ples, po kterém od 20ti hodin následoval maškarní ples pro dospělé. Hotel ve Dvorci byl, zejména na dětský ples, opět vyprodán.

 

29. 03. 2014 : pořádal náš sbor tradiční zabijačku před hostincem Na Faře. Znovu se prodalo všechno amso, jelítka i jaterničky a akce se velice zdařila. Tato se pak opakovala 22. 11. 2014 se stejným výsledkem.

 

30. 04. 2014 : proběhla pomoc při stavění máje a opékání prasátka

 

12. 06. 2014 : společně s OÚ jsme spolupořádali malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou

 

14. 06. 2014 : proběhla pomoc při organizaci společného dětského dne obcí Vrčeň + Srby + Sedliště konaného tentokrát v Srbech.

 

06. 07. 2014 : organizace dnu kultury. Jednalo se o divadelní představení u kaple sv. Vojtěcha.

 

29. a 30. 11. 2014 : proběhlo na návsi zdobení vánočního stromku a pomoc při jeho slavnostním rozsvícení.

 

10. 12. 2014 : jsme pomáhali s organizováním školního jarmarku při místní základní škole.

 

26. 12. 2014 : pořádali jsme vánoční turnaj ve stolním tenise.

 

Činnost brigádnická

 

Tak jako loňský rok, se zaměřila zejména na údržbu a úklid hasičské zbrojnice a všech stříkaček, které máme k dispozici.

 

 

Dále bych se chtěl ještě zínit o tom, že obec Vrčeň nám zakoupila přívěsný vozík, který nám slouží zejména na dopravu stříkačky na dětské soutěže, dále pak nový kompresor, zaplatila za opravu Avie a v současné době probíhá generální oprava vozidla Niva. Za vše obci děkujeme, a doufáme, že i nadále bude naše spolupráce oboustraná.

 

Pokud jsem na nic nezapoměl, mělo by to být vše, čehož jsme v 2014 dosáhli. K této zprávě budou ještě patřit zprávy od velitele a od vedoucích dětského družstva, kteří podrobněji rozvedou činnost svého úseku. Hodnocení naší činnosti sice přísluší revizní komisi, přesto si dovolím ještě několik slov. V roce2013 jsme přijali 5 nových členů v domění, že nám pomohou hlavně v soutěžním družstvu. Bohužel ochota soutěžit je u něktrerých mizivá a některé z nich jsme neviděli celý rok vůbec. Proto je třeba, aby se nad sebou zamysleli a zlepšili svůj přístup k organizaci. Na druhé straně bych chtěl pochválit aktivní členy sboru, například p. T. Chouně, který vyrobil přepravní vozík na PS-12 a vozil zdarma děti na soutěže, dále pak pí. L. Strolenou za vedení kroužku dětí, členy výboru, kteří se pravidelně účastní jak schůzí, tak všech akcí sboru a v neposlední řadě i všechny členy, kteří se aktivně zapojují do činnosti hasičů, která je velmi různorodá.

 

Děkuji Vám, že jste moji zprávu vydrželi poslouchat až do konce, chtěl bych Vám i Vašim rodinám popřát v novém roce 2015 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a doufám, že se zde znovu všichni sejdeme za rok na 126 VVH Vrčeňských hasičů.

Jiří Strolený v.r.

starosta SDH Vrčeň

Více...


vložil: Starosta [Zprávy z VVH] 10:19 [comment]


Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2013 zpracovaná pro 124. VVH dne 4. 1. 2014

Bratři a sestry, milí hosté,

dovolte mi, abych Vás i já přivítal na 124. VVH SDH Vrčeň, seznámil Vás s činností organizace a připomenul akce, které proběhly v loňském roce. Tak jako každý rok se nám ne vše povedlo, ale myslím si, že i tak jsme se trochu připomenuli, a to nejen v rámci okrsku.

A nyní již k naší činnosti

V loňském roce se výbor organizace sešel na 8. schůzích, účast členů by se mohla trochu zlepšit, ale i tak se podařilo vyřešit většinu problémů sboru. VVH se jako vždy zúčastnila opět převážná část členů, toto svědčí o tom, že je zájem o činnost organizace. V současné době má náš sbor 62 členů dospělých, z toho je 15 žen, 47 mužů a máme i 15 dětí ve věku 9 – 13 let. Nejstarším členem sboru je p. B. Kvarda, který oslavil v loňském roce krásné 78 narozeniny, služebně nejstarším hasičem je p. J. Kuchynka, který je členem sboru již 52 let.

V loňském roce jsme přijali jednu členku a to pí. M. Chouňovou, která se ihned zapojila do ženského družstva. Letos plánujeme přijetí dvou nových členů a to p. Patrika Dáňu a p. Miroslava Dáňu, kteří se již zúčastnili některých akcí v loňském roce a doufáme, že budou posilou soutěžního družstva.

Tak jako každý rok jsme i letos navštívili několik jubilantů, kterým jsme předali drobné dárky jako odměnu za jejich práci ve sboru. 70 let oslavili v plném zdraví p. F. Maršalík, p. F. Holý a p. F. Brudna, 60 let pak oslavili p. V. Chodora st. a p. J. Strolený st. Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a životního optimismu.

Soutěže, memoriály a školení

01. června pořádal SDH Čečovice okrskovou soutěž v klasických disciplinách. Zúčastnilo se ho deset družstev mužů a tři družstva žen. Ženy z SDH Vrčeň zde předvedly svůj stabilní výkon a obhájily prvenství před družstvy žen z Přešína a Žel. Újezda. Naši muži tentokrát trochu propadli a skončili až na 7 místě. První místo obsadilo družstvo z Čížkova. Je třeba také připomenout, že celá soutěž, která probíhala na louce u potoka, byla provázena vytrvalým deštěm a jak překážková dráha, tak i požární útok se topil ve vrstvě bláta. Náš sbor, kromě soutěžení měl na starosti dodávku vody při požárním útoku, což zajišťovala naše stříkačka DS-16. Velmi nám také pomohly vysílačky, které nám pořídila obec. Všichni zúčastnění zasluhují velký obdiv, že i v těchto podmínkách dokázali soutěžit.

22. června pořádal SDH Sedliště memoriál S. Horníka. Účast družstev byla hojná. V kategorii muži startovalo 7 družstev, v kategorii žen 3 družstva a v dětské kategorii soutěžilo hned 5 družstev. Naše ženy obhájily prvenství, děti obsadily 1 a 3 místo, muži se tentokrát nezúčastnili a první místo v kategorii mužů obsadili muži z Přešína.

07. září pořádal náš okrsek okresní kolo soutěže v klasických disciplinách. Naše ženy, které postoupily na toto kolo, obsadily krásné třetí místo ze sedmi startujících družstev. Zaslouží si proto náš obdiv, protože dokázaly porazit i některé favority. Na druhé straně mě zaráží fakt, že na přípravě i organizaci soutěže se podílelo jen velmi málo sborů okrsku i když tuto účast potvrdili.

28. září pořádal náš SDH již 13 ročník memoriálu p. J. Chodory, opět na louce u mlýna p. J. Barocha. Sešlo se na něm osm družstev mužů, jedno družstvo žen a čtyři družstva dětí. Naše dvě družstva mužů obsadila celkově třetí a páté místo, zvítězilo opět družstvo mužů z Přešína. Ženy zde neměli konkurenci, přesto nezklamaly a porazily i některá družstva mužů. Naše dvě družstva dětí obsadila první a třetí místo. Poděkování patří nejen těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, ale i těm, kteří svými výkony přispěli ke zdárnému průběhu memoriálu. Počasí nám tentokráte přálo a tak nezbývá než poděkovat také p. J. Velíškovi, na jehož louce se memoriál koná.

12. října se konala v Srbech soutěž o Srbskou proudnici. Tentokrát měla Vrčeň zastoupení ve všech kategoriích. Muži obsadili ze šesti družstev krásné třetí místo, zvítězilo zde opět družstvo z Přešína. Ženy porazily družstvo ze Zahrádky a skončili tak na prvním místě. Naše dvě družstva dětí obsadila první a druhé místo, družstvo dětí ze Zahrádky se muselo spokojit se třetím místem, zejména proto, že jejich věkový průměr nebyl ani 6let.

Dále se naši členové zúčastnili:

23. února VVH okrsku v Srbech

23. března Velitelského dne v Zahrádce

19. října Velitelského dne, opět v Zahrádce, kde proběhla dálková doprava vody přes čtyři stroje.

29. října porada představitelů sboru v Nepomuku

Dále několika VVH okolních sborů.

Akce se starou koněspřežnou stříkačkou

04. května byla naše stříkačka pozvána na slavnostní otevření hasičského muzea do kláštera v Chotěšově. Po slavnostním otevření, které provedli čelní představitelé veřejného života i hasičů, proběhla ukázka stříkání s naší starou stříkačkou a i zde se setkala s velkým ohlasem.

31. května jsme se zúčastnili jízdy historických hasičských vozidel v Plzni, kde naše stříkačka předvedla, po slavnostní jízdě plzní, že dokáže stále ještě dobře plnit své úkoly. Naše ukázka U branky měla opět velký ohlas, škoda jen, že nám nepřálo počasí.

03. srpna si nás pozval sousední sbor ze Čmelín na ukázku zásahu s naší starou technikou. Ukázka proběhla při akci Čmelínské šplouchání která se koná již několik let. I zde měla naše ukázka úspěch a díky velkému horku nikomu nevadilo, že byl trochu postříkán.

Kulturní a společenské akce

26. ledna pořádal náš sbor, společně s SDH Dvorec 5. Hasičský ples v hotelu ve Dvorci.

09. února prošel naší obcí tradiční masopustní průvod, který čítal asi 35 masek. Velkou zásluhu na úspěšnosti akce měli také muzikanti p. Burian a p. Helma ze Srb, kteří průvod doprovázeli.

23. února opět náš sbor ve spolupráci s SDH Dvorec spolupořádali v hotelu dvorec maškarní ples. Od 14 hod zde řádily děti, a od 20 hod pak dospělí. Večerní rej pro dospělé byl pak zpestřen vystoupením s erotickou tématikou.

16. března pořádal náš okrsek hasičský ples v Železném Újezdě. Tak jako v minulých létech byl opět hojně navštíven, tombola byla opět velmi bohatá.

06. dubna se ve Vrčeni před hostincem uskutečnila zabijačka, která měla opět velký ohlas. Kromě masa se prodalo i 610 jaternic a 300 jelit.

Další akce, na kterých jsme se podíleli:

30. dubna pomoc při stavění máje, opékání prasete.

05. května organizace při pořádání dne vítězství a čestná stráž u pomníku padlých na návsi.

25. května jsme se podíleli na přípravě a organizaci společného dětského dne, konaného tentokrát ve Vrčeni.

13. června spolupráce při pořádání folklorních slavností Pod vrčeňskou lípou “.

10. srpna stavba podia, stanů, rozmístění lavic a stolů na posvíceňskou zábavu.

Prosinec rozsvícení vánočního stromku

14. prosinec pomoc při organizaci školního jarmarku

26. prosinec pořádání turnaje ve stolním tenise.

Činnost brigádnická

Byla tentokrát zaměřena na hasičskou zbrojnici, kde jsme prováděli drobné úpravy, údržbu, čištění okapů a střechy apod.

Jinou brigádu jsme loňský rok neuskutečnili, a tak nám z této činnosti nepřibyla do pokladny ani koruna. Doufáme, že se toto letos zlepší a že stav naší pokladny stoupne.

Loňský rok jsem se zmínil také o tom, že při rekonstrukci obecního rozhlasu se pamatovalo na hasiče a to vysílačkami a také novým svoláváním hasičů při požáru. Vysílačky se již několikrát osvědčily, ale se svoláváním pomocí rozhlasu, jsou stále ještě problémy. Již několikrát nás jeho houkání svolalo do hasičské zbrojnice, ale pouze jednou to bylo oprávněně, kdežto vše ostatní byli plané poplachy. Doufáme, že se toto vyřeší, a že nebude již dále strašit výjezdovou jednotku i občany.

Ještě bych se chtěl zmínit o jedné akci a to o setkání historické hasičské techniky v Litoměřicích. I když bylo vše připraveno, ale vzhledem k loňským povodním bylo nutno tuto akci zrušit. Akce byla přesunuta na letošní rok a to na 6. a 7. června. Máme proto na přípravu o rok více. Jak většina z Vás možná ví, sháníme ke staré stříkačce nové chromové helmy. Zatím jsme na ně sehnali příspěvek 15.000,- Kč od firmy ŠŮS V+M s r.o. za což velmi děkujeme, ale nedaří se nám sehnat žádaného výrobce, ani kontakt na něj. A tak Vás prosím, kdyby někdo z Vás měl nějaké informace o těchto helmách, aby si je nenechal jen pro sebe.

To bylo v kostce vše, čehož jsme loňský rok dosáhli. Na moji zprávu budou ještě navazovat zprávy velitele, vedoucích dětského družstva atd. Všem bych jim chtěl poděkovat za jejich celoroční práci pro sbor, nemohu opomenout ani p. T. Chouně, který celý rok vozil děti na soutěž firemním autem zcela zdarma. Dále pak děkuji všem členům výboru, kteří se podíleli na dobrém chodu organizace i všem členům sboru, kteří svou činností podpořili dobré jméno SDH Vrčeň.

Moje zpráva je u konce a tak bych Vám i Vašim rodinám chtěl popřát v novém roce 2014 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a doufám, že se zde znovu všichni sejdeme za rok na 125. VVH vřčenských hasičů.

Více...


vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 19:42 [comment]


Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2012 zpracovaná pro 123. VVH dne 5. 1. 2013

 

Bratři a sestry, milí hosté,

 

dovolte mi, abych Vás i já přivítal na 123.VVH SDH Vrčeň a připomenul Vám, čeho jsme za loňský rok dosáhli. Troufám si říci, že naše činnost, tak jako každý rok, byla bohatá po všech stránkách. Neznamená to ale, že by naše činnost nemohla být bohatší, zejména pak aktivnějším zapojení některých členů sboru tak, aby i nadále hasiči stáli v popředí veškerého dění v obci a okolí.

 

Nyní již k naší činnosti:

V loňském roce se výbor organizace sešel na osmi výborových schůzích, s průměrnou účastí členů. Konaly se tradičně poslední pátek v měsíci, případně se termín upravoval podle potřeby. Vždy bylo nutné řešit několik úkolů. VVH byla tak jako v předchozích letech opět hojně navštívena, což svědčí o tom, že členové mají o činnost sboru zájem. V současné době má náš sbor 14 žen, 48 mužů a 15 dětí, což činí dohromady 77 členů sboru. V loňském roce jsme přijali pět nových členů dospělých, a to : Sommera Pavla, Bělocha Marka, Bělocha Jakuba, Nausche Marka, Vavříka Jaroslava a dva členy do družstva dětí, a to Sýkorovou Hedviku a Kováře Martina.

Tak jako každý rok jsme i letos navštívili oslavence z našich řad. 65 let oslavil p. František Zdvořáček a 70 let se v plné svěžesti dožil p. Kuchynka Jiří, který je služebně nejstarším hasičem, v našem sboru je od roku 1961. Oběma oslavencům jsme předali drobné dárky s přáním všeho nejlepšího a hlavně pevného zdraví.

Čekal nás ale i jeden smutný úkol, čestná stráž u hrobu p. Haranga Stanislava, který zemřel vloni v říjnu. V minulosti byl členem našeho sboru, a i když před léty již z organizace odešel, tuto službu jsme mu nemohli odmítnout.

 

A nyní přejdeme k soutěžím, memoriálům a školením:

02. června pořádal náš sbor v Sedlišti okrskové cvičení v klasických disciplinách. Zúčastnilo se ho 10 družstev mužů a 3 družstva žen. V kategorii muži obsadilo první místo družstvo z Čížkova před družstvem z Tojic a Přešínem, naši muži obsadili krásné páté místo. V kategorii ženy opět zvítězilo naše družstvo před družstvy žen z Přešína a Železným Újezdem. K dobré úrovni tohoto cvičení přispělo kromě dobrého počasí i výborné obřerstvení p. Tomáše Pečenky s rodinou. Škoda, že nemůžeme pořádat tuto akci ve Vrčeni, protože se zde nenajde vhodná cvičební plocha. Určitě by nás pak přišlo podpořit více fanoušků, než tomu bylo v Sedlišti.

08. září pořádal náš okrsek okresní soutěž, opět v Sedlišti. Za krásného slunného počasí přijelo na akci 8 družstev mužů a 6 družstev žen. Mezi muži obhájili první místo z loňského roku opět hasiči z Čížkova. Naše ženy obsadily krásné druhé místo za družstvem žen ze Štěnovického Borku. Poděkování si zaslouží i všichni naši členové, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu soutěže.

29. září pořádal náš sbor již 12. ročník memoriálu p. Jana Chodory na louce u mlýna p. Jana Barocha. Zúčastnilo se ho 8 družstev mužů, 1 družstvo žen a 3 družstva žáků. Muži z Vrčeně obsadili 2. místo za hosty z Hradišťské Lhotky, žáci pak obsadili 3. místo, kde v této kategorii zvítězilo družstvo z Kejnic. Ženy neměly ve své kategorii konkurenci, a tak byl pohár vítězů jejich. Titul přeborníků v přetahování lanem opět zůstal ve Vrčeni. Také počasí se celkem vydařilo, pršet začalo až těsně po ukončení soutěží, a tak můžeme tuto akci hodnotit jako vydařenou. Snad jen větší propagace by memoriálu jen prospěla.

13. října se konala v sousedních Srbech soutěž o Srbskou proudnici. Za slunečného počasí se zúčastnilo 6 družstev mužů. 1. místo obsadilo zde družstvo mužů z Přešína, družstvo mužů z Vrčeně se umístilo na pěkném 4. místě. Soutěž ozdobilo ještě družstvo žen z Přešína a poté i družstvo žáků z Kejnic.

Dále pak se naši členové zúčastňovali schůzí představitelů okrsků, okrskových schůzí, porad starostů, velitelských dnů a školení. Navštívili jsme také několik VVH sousedních sborů.

 

A nyní akce se starou stříkačkou z roku 1927:

31. května byl náš sbor se starou stříkačkou pozván do Plzně, kde jsme předvedli na bývalém výstavišti ukázkový útok při oslavách 140. výročí založení záchranných složek v kraji. Součástí této akce bylo předvedení policejních psů při zásahu, zásah vrtulníku při záchraně osob z vysokých budov a pod. Náš útok byl sledován s velkým zájmem a pumpování si vyzkoušel i primátor města Plzně. Ke zdaru akce přispěl také komentátor p. Petr Vejvoda, který Vrčeň dobře zná, a tak přidal i různé podrobnosti při představování našeho sboru a techniky.

 

9. června naše stará stříkačka předvedla své možnosti na oslavách 100 let od založení SDH v Koterově. I zde se náš útok těšil velké pozornosti a byli jsme rádi, že jsme mohli oplatit návštěvu veliteli SDH Koterov p. Petrovi Jůzkovi, který nám na našich oslavách 120 let SDH Vrčeň provedl ukázky s nejmodernější technikou.

Na tomto úseku činností bych Vám chtěl ještě připomenout, že jednou za tři roky se koná v Litoměřicích celostátní výstava historické hasičské techniky s mezinárodní účastí. Letos je akce plánovaná na 7.a 8.června, a protože jsme se již třikrát této akce zúčastnili, doufám, že ani tentokrát nebude naše technika na této výstavě chybět, protože naše vystoupení se vždy těšilo velkému zájmu diváků.

 

Dále následují kulturní a společenské akce:

28. ledna jsme pořádali v Hotelu ve Dvorci společně s tamním sborem třetí ples hasičů, který se opět vydařil. Letos se ples bude konat 26. ledna.

18. února se uskutečnil již tradiční průvod masek obcí. Akce byla úspěšná. Sešlo se poměrně velké množství masek a harmoniky p. Buriana a p. Batovce celý průvod oživily.

03. března proběhl hasičský okrskový ples v Železném Újezdě, s jehož organizací pomáhal náš sbor. Letos se tento ples bude konat 16.03. a svoz autobusy bude opět zajištěn.

V březnu proběhla ve Vrčeni na Faře zabijačka. Maso se rychle prodalo, ale vzhledem k tomu, že bylo vyrobeno asi 1250 jaternic, musel jejich odkoupení zachránit až místní hostinský.

 

Další akce na kterých jsme se podíleli:

30. dubna pomoc při stavnění máje, opékání prasete.

08. května pomoc při organizování dne vítězství a čestná stráž u pomníku padlých.

Srpen - stavba podia a stanů na posvícenskou zábavu.

Prosinec - rozsvícení vánočního stromku.

14. prosince pomoc při organizaci vánočního jarmarku ve škole.

26. prosince zorganizování turnaje ve stolním tenise.

 

 

Brigádnická činnost:

Bylo provedeno vyčištění krytů veřejného osvětlení.

Prořezali jsme lípy na návsi. Tato akce se musí opakovat stále, protože lípy jsou staré a již velmi prosychají.

V průběhu roku jsme několikrát čistili okapy na hasičské zbronici a tato se také průběžně uklízela a upravovala.

 

Loňský rok nebyl tak bohatý na akce, které nám přinášejí peníze do pokladny, a tak budeme doufat, že rok letošní bude pro nás, co se týče financí, úspěšnější a naše pokladní hotovost se navýší. A když už jsme u těch financí, musí se v mojí zprávě objevit také zakoupení stříkačky PS12, která stála 30.000,-Kč a celý obnos jsme zaplatili z naší pokladny. Jak všichni dobře víte, plánovali jsme její zakoupení již několik let, protože na soutěže jezdíme s několika družstvy a není možné, aby jedna stříkačka sloužila k požárům a zároveň ke cvičným účelům. Hlavní zásluhu na jejím sehnání a opravě má p. Petr Hortenský, který ji také částečně zasponzoroval. Doufáme, že se obec nenechá zahambit a také přispěje do naší pokladny nějakou částkou. A o obci ještě jednou. Loňský rok byla provedena rekonstrukce obecního rozhlasu. Máme v obci bezdrátový, který má několik funkcí. Kromě nahrávání zpráv, hlášení rovnou přes mobil umí také pro nás důležitou věc, a to houkáním upozornit na různá nebezpečí. Jedno z nich je i požární poplach, který lze vyhlásit buďto přes požární hlásič umístěný na budově OÚ nebo přímo přes telefon pomocí čísla, které je přístupné členům JSDHO, popřípadě v pohostinctví, škole a školce. Škoda jen, že nebylo použito při požáru u p. Valentimiho dne 27.11.2012, kde se vzňaly saze v komíně a společně s HZS Nepomuk jsme u požáru asistovali. Nemuselo by se družstvo JSDHO obvolávat telefony. Společně s obecním rozhlasem byly předány OÚ dvě vysílačky pro účely hasičů. Protože lze na nich sledovat dění při zásazích, budou určitě platným doplňkem techniky JSDHO.

A ještě bych se chtěl zmínit o jedné akci, která se nám loňský rok konečně podařila, a to hromadná fotografie SDH Vrčeň. Mrzí nás sice, že na ní nejsou úplně všichni naši členové, ale i tak je velký úspěch, že se sešlo tak velké množství hasičů. Za zprostředkování této akce bych rád poděkoval p. Mírovi Antonovi a p. Václavu Šůsovi, který obešel všechny hasiče a fotografie jim předal. Pokud má ještě někdo ještě zájem o tyto fotografie, je možné je přiobjednat.

 

Toto jsou v kostce všechny akce, za loňský rok 2012. Mám radost, že je naše práce tak bohatá a daří se nám převážnou část úkolů plnit. To ale neznamená že není nutné ji zlepšovat zejména zapojením našich mladých členů i nově přijatých.

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům sboru, kteří ve svých funkcích odvádějí poctivou práci, ale i těm, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na dobrých výsledcích naší organizace.

 

Nyní již svoji zprávu doopravdy končím. Děkuji Vám, že jste si ji pozorně vyslechli, a přeju Vám i Vašim rodinám vše nejlepší v roce 2013 a doufám, že se zde všichni opět sejdeme na 124. VVH SDH Vrčeň.

 

Jiří Strolený v.r.

starosta SDH

Více...


vložil: Starosta [Zprávy z VVH] 19:18 [comment]


Strana 1 z 3
1 2 3 » »»